Sveikinimai mūsų bažnyčiai

[vc_row][vc_column width=“1/1″][image width=“800″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/29-2.jpg“ style=“no-style“ position=“below“]

Brangieji,
nuoširdžiai dėkojame Jums visiems už gausius, šaunius, įkvepiančius ir drąsinančius sveikinimus![icon icon=“e6c7″ icon_border_color=“#ffffff“][/icon][/vc_column]

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Rasa_Labutyte.jpg“ style=“style-4″ position=“right“ lightbox=“1″]Sveikinu su gimtadieniu Bažnyčią ?

Bažnyčiai linkiu daugiau plėsti savo ratą. Kuo daugiau evangelijos skelbėjų, tuo geriau 🙂 . Šventoji Dvasia pasirūpina Jumis. Duoda tai, ko dar bažnyčiai trūksta. Tegul Šventosios Dvasios jėga galingai veikia bažnyčioje. Hallelujah!

Jums, kaip bažnyčios pastorei, noriu palinkėti, te atlygina Viešpats už tai ką darėte, darote ir dar darysite dėl žmonių, dėl bažnyčios, dėl visko, kas yra Jūsų širdy 🙂

Dar keletą eilučių pritaikysiu:

Būkite rūpestingi sau ir visai kaimenei, kuriai Šventoji Dvasia jus paskyrė prižiūrėtojais, kad ganytumėte Dievo bažnyčią, kurią Jis įsigijo savo krauju
(Apd 20, 28).

Ganykite pas jus esančią Dievo kaimenę, prižiūrėdami ją ne iš prievartos, bet noriai, ne kaip viešpataujantys jums patikėtiems, bet būdami pavyzdžiu kaimenei. O kai pasirodys Vyriausiasis Ganytojas, jūs gausite nevystantį šlovės vainiką (1 Pt 5, 2-4).

Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta (Hebr 10, 36).

Teištobulina jus kiekvienam geram darbui, kad vykdytumėte Jo valią, Jam veikiant jumyse, kas Jo akims patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius (Hebr 13, 21 ).

Esat Dievo apdirbamas deimantas, šlifuojamas kaip briliantas.

Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais.

Rasa Labutytė, Marijampolė
2016 03 01

[divider type=“double „]

[image width=“300″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Darius-Pranskus.jpg“ style=“style-4″ position=“left“ lightbox=“1″]Noriu pasveikinti Jus ir Jūsų bažnyčią su gražiu jubiliejumi ir kartu pasidžiaugti.

Dievas nėra neteisingas, kad pamirštų jūsų darbą ir meilės triūsą, kurį parodėte Jo vardui, kai tarnavote ir tebetarnaujate šventiesiems (Hbr 6, 10).

Te Viešpats ir toliau veda Jus, pripildydamas savo išmintimi, žodžiu, jėga, meile ir džiaugsmu, kad Jūsų tarnystė būtų gausi vaisių ir pergalių Jo garbei.

Su meile Kristuje, Darius Pranskus 🙂 , Vilnius
2016 02 28

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Giedrius_Azukas.jpg“ style=“style-4″ position=“right“ lightbox=“1″]Šventiesiems ir ištikimiesiems broliams Kristuje, gyvenantiems Šiauliuose,

malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus!
Nuolat melsdamiesi už jus, dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, nes girdime apie jūsų tikėjimą Kristumi Jėzumi ir jūsų meilę visiems šventiesiems dėl vilties, kuri jums paruošta danguje. Apie ją jūs esate girdėję Evangelijos tiesos žodyje, kuris pasiekė jus ir panašiai kaip visame pasaulyje, taip ir pas jus neša vaisių ir auga nuo tos dienos, kada išgirdote ir pažinote Dievo malonę tiesoje.
(pagal Kol 1, 1-6)

Džiaugiamės turėdami šventųjų bendrystę visoje Lietuvoje ir Šiauliuose, matydami ir girdėdami jūsų tikėjimo darbus visada esame sustiprinti, paguosti ir pakylėti dvasioje. Jūs mums daugeliu atveju esate pavyzdys šioje tikėjimo kelionėje artėjant Viešpaties dienai bei vis plačiau suvokiant mūsų bendrą pašaukimą, būti arti Jo.

Tikiu, kad šis Viešpaties žodis, ištartas Lk 18, 1 …kaip reikia visuomet melstis ir neprarasti ryžto, tinka jūsų bendruomenės charakteristikai, per visus šiuos 25 – ius metus.

Esate maldinga ir ryžto kupina bendruomenė – išlikite tokia iki tos dienos kai pasirodys mūsų Viešpats Jėzus Kristus.

Su meile Kristuje,

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios vardu,
pastorius Giedrius Ažukas
2016 02 26

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Natalija.jpg“ style=“style-4″ position=“left“ lightbox=“1″]
Дорогая Церковь Божия!

Искренне поздравляем ВАС с этим прекрасным юбилеем.
Вот уже 25 лет Бог хранит, растит, питает и ведет вас как Свою Церковь!
От всего сердца желаем Вам ходить перед Богом, хранить верность, служить Ему одному. Любить своих наставников, заботиться о молодых, влиять на общество.
Будьте и дальше светом на вершине горы, да сияет в вас наш Господь Своим светом!

Украинские братья и сестры благословляют вас!
С любовью и уважением!
Господь с нами!

Natalija Platova (Ukraina)
Indukcinio Biblijos Instituto dėstytoja
2016 02 25

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Al_Tikejimo-zodis.jpg“ style=“style-4″ position=“left“ lightbox=“1″]Brangieji,

…Ateikime į Jo akivaizdą su padėka,
džiaugsmingai giedokime Jam psalmes.
Nes Viešpats yra didis Dievas ir didis Karalius,
didesnis už visus dievus.
Ateikime, pulkime žemėn prieš Dievą ir pagarbinkime,
atsiklaupkime pries Viešpatį, kuris sutvėrė mus.
Jis yra mūsų Dievas, o mes – Jo ganoma tauta ir Jo rankų globojamos avys!

(95 psalmė)

Tegul šiandiena jumyse matoma ištikimybė, praturtina dar didesniais vaisiais ir turtais Viešpatyje jūsų širdis, tarnavimą ir meilę vieni kitiems. Tegul Viešpaties garbinimo ir tiesos Dvasia, esanti jumyse, paplinta po visas Šiaulių apylinkes.

25 -ojo jubiliejaus proga Jus sveikina ir kartu su Jumis džiaugiasi
Alytaus bažnyčia „Tikėjimo žodis“
2016 02 25

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Audrone_E-ib1.jpg“ style=“style-4″ position=“right“ lightbox=“1″]Sveikinu su Jūsų bažnyčios gimimu prieš 25 metus. Dėkoju Dievui už mūsų draugystę. Dėkoju Jums, pastore, už palydėjimą ieškant Jo veido, už pagalbą, ištikus sunkumams. Linkiu Jums ir Jūsų šeimai ir Jūsų, visai bažnyčiai Dievo vedimo ir Jo malonių.

Su meile Audra E., Radviliškis
2016 02 24

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Vilija_Senulyte-ib.jpg“ style=“style-4″ position=“left“ lightbox=“1″]Brangieji,
nuoširdžiausi sveikinimai Jūsų šventės proga! O mano palinkėjimas lai bus šios giesmės eilutės:

Pakilk ir šviesk, Dievo Bažnyčia,–
Šviesa ateina į Tave,
Ir Viešpaties šlovė Tave pripildo,
Pakilk ir šviesk – stipri, šventa!

Vilija Senulytė, Vilniaus bažnyčia „Tikėjimo žodis“
2016 02 24

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Ganytojas.jpg“ style=“style-4″ position=“right“ lightbox=“1″]Sveikindami Šiaulių Tiesos žodžio bažnyčią su 25 metų jubiliejumi, drauge džiaugiamės iš Viešpaties malonės subrandintais vaisiais – per šiuo metus išleistas ne vienas laikraščio Tiesos žodis numeris, paruoštas ir vėliau jau Ganytojuje spausdintas ne vienas straipsnis, reportažas, liudijimas, parengtos nuotraukos ne tik iš Šiaulių bažnyčios gyvenimo, bet ir viso Šiaulių krašto. Gera Jus girdėti, matyti ir TURĖTI. Jūs praturtinate ne tik savo miestą, bet ir kituose Lietuvos miestuose gyvenančius tikinčiuosius!

Tegul Viešpats ir toliau Jus saugo, veda, globoja karštai mylėdamas.

Kalnai gali griūti ir kalvos drebėti, bet mano malonė nuo tavęs nebepasitrauks ir mano ramybės sandora tavęs nepaliks, – sako Viešpats. – Tu varginta, audrų mėtyta, nepaguosta; Aš tavo akmenis klosiu eilėmis ir dėsiu safyrų pamatą. Aš tavo langus padarysiu iš agato, vartus statysiu iš rubinų ir sienas iš brangakmenių. Visi tavo vaikai bus Viešpaties mokomi ir gyvens didelėje ramybėje (Iz 54, 10-13).

„Ganytojo“ redakcija
2016 02 24

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Gabrielius_Lukosius.jpg“ style=“style-4″ position=“left“ lightbox=“1″]Brangi Šiaulių „Tiesos žodžio“ bažnyčia,

sveikinu Jus 25 metų sukakties proga.

Bendruomenei išgyventi 25 metus individualizmo amžiuje – nepaprastas uždavinys. Tuo labiau išsaugoti Viešpaties žodį, jį puoselėti ir skelbti. Nueitas kelias ne visuomet buvo lengvas. Tačiau jis nueitas. Prieš akis – ateinantys metai. Linkiu išpildyti visus Jums skirtus Viešpaties sumanymus. Būkite Viešpaties malonės bendruomenė, atnešianti Kristaus šviesą ir paguodą daugeliui.

Pastorius Gabrielius Lukošius, Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ vadovas
2016 02 24

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/01Romas_Tuominis1.jpg“ style=“style-4″ position=“right“ lightbox=“1″]Anželika, Aidai ir visa Šiaulių bažnyčia!

Didžiausi sveikinimai garbingo Jubiliejaus proga! 25 metai – ketvirtis Amžiaus – viena Karta. Žiūrint į priekį – labai daug. Atsigręžus atgal – tarsi akimirka. Bet Jūs sugebėjote per tą trumpą laiką įnešti svarų indėlį į Šiaulių miesto ir rajono, bei visos Lietuvos dvasinį gyvenimą. Per Jūsų atsidavimą Dievui, paliestos daugybės žmonių širdys – tai vaisiai, kurie kalba patys už save. Dievas brangina ištikimybę – Jūs pasirodėte ištikimi Jam. Esame dėkingi Dievui ir Jums, kad buvome ir esame drauge.

Linkime, kad Jūsų gyvenime ir tarnystėje Dievas atvertų naują, šlovingą puslapį.

Tas, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, padaugins jūsų pasėtą sėklą ir subrandins jūsų teisumo vaisius. O jūs ir taip esate visokeriopai turtingi ir dosnūs, dėl ko mes ir dėkojame Dievui. Nes šis tarnavimas ne tik patenkina šventųjų poreikius, bet ir gausina daugelio dėkojimus Dievui (2 Kor 9,10-12)

Pastorius Romas Tuominis ir Kuršėnų bažnyčia „Tiesos žodis“
2016 02 24

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Deimantas_Karvelis-compressor.jpg“ style=“style-4″ position=“left“ lightbox=“1″]Maždaug prieš 1850 metų krikščionių autorius Hermas užrašė: Kaip kalvis, kaldamas kūju, padaro ką nori, taip ir tiesos žodis, diegiamas kasdien, nugalės bet kokį blogį. Todėl nenustok auklėti savo vaikų, nes Viešpats žino, kada jie atsivers visa širdimi ir bus užrašyti gyvenimo knygoje.

Tegul Tiesos žodis artimiausius 25 metus išlieka ir būna ta vieta, kur meistriškai kalamos sielos, gebančios rinktis teisingai…….gebančios rinktis palaiminimo, o ne prakeikimo kelią…….Bažnyčia, kurioje kaip gerame amatininkų ceche darbuojasi sielų meistrai, pameistriai ir kurioje esama daug mokinių……..To, kuris yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius……..

Su Gimtadieniu, brangieji ǃ Nepaliaukime ieškoti amžinųjų vertybių, kurios išliks Jame….

N e p a l i a u k i m e ieškoti Jo….

dr. Deimantas Karvelis, istorikas
2016 02 23

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/irma.jpg“ style=“style-4″ position=“right“ lightbox=“1″]Mieli Bažnytėnai!

Nuoširdūs sveikinimai 25-ojo jubiliejaus proga! Ateinantiems metams linkiu Viešpaties Malonės gausos! Ne galybe ir ne jėga, bet mano Dvasia, – sako kareivijų Viešpats ( Zach 4, 6).

Bažnyčios 25-metis yra ir mano sąmoningo apsisprendimo gyventi su Viešpačiu 25-metis. Ką gi aš patyriau per tuos metus? Daug akimirkų, kai Viešpaties prisilietimą tiesiog fiziškai jaučiau. Ir daug dienų, kai ant kelių Jo ieškojau…

Augant ir bręstant tikriausiai kiekvienas supranta, kaip Dievas jo gyvenime veikia. Aš daugelį kartų likdavau nustebinta, kaip Dievas mano kelią lenkė. Šiandien mano profesinėje srityje tiesiog dėkoju Dievui, kad Jo malonės dėka, esu ten, kur Jis nori mane matyti, kitaip neįsivaizduoju, kodėl man daugelis durų atsivėrė, į kurias kiti metų metais beldžiasi…. Man neteko nė vieno prašymo į darbą rašyti!

Taip pat suvokiau, kad norint turėti sėkmę gyvenime, nereikia perkrauti kalendoriaus terminais…. ne ne! Tai gal atvirkščiai nuves ten, kur daugelis gyvenimų sudūžta, nes nesipildo tai, ko norisi…. Pasikliaukim Dievu, Jis žino, ko mums reikia, Jis žino ir mūsų vietą čia. Ir, kas vyksta , vyksta per Jo Dvasią, kaip Pradžioje Jo Davsia sklandė virš žemės, taip ir dabar! Mane tai guudžia, kad koks Tobu-vabovu (tuščia – ir be pavidalo) žemėj bevyktų, Viešpats tebėra Kūrėjas, Jis juk Amžinas!

Baigdama linkiu: išlikim online su Dievu, puoselėkim draugiškus ryšius vieni su kitais!

Nuoširdžiai,
Irma Nakutytė, Hamburgo universiteto doktorantė
2016 02 23

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/01Akvile-compressor.jpg“ style=“style-4″ position=“left“ lightbox=“1″]Brangieji,

šilčiausi linkėjimai iš Londono. Norėčiau visus pasveikinti su mūsų bažnyčios 25-čio proga!

Šios kelionės metu mes visi patyrėme pirmąja Kristaus meilę, kai tik atgimėme iš aukšto, taip pat sunkumus supratę, kad šis pasirinktas kelias nebus lengvas. Viešpaties atgaivą atrasdavome melsdamiesi, šlovindami, skaitydami Jo žodį bei tarpusavyje bendraudami. Per šiuos praėjusius metus mes netekome mūsų mylimų seserų ir brolių, ir tik guodžiami Viešpaties žinome, jog susitiksime juos amžinybėje pas mūsų brangųjį Tėvelį. Taip pat patyrėme daug džiaugsmo: vestuvių ir vaikučiu gimimo akimirkų. Mano pirmas toks smagiausias prisiminimas buvo pastorės Anželikos dukrytė Akvilė. Regis visa tai įvyko vakar,.. kaip greitai laikas eina… mes keičiamės, bet mūsų Viešpats išlieka tas pats.

Aš dėkoju Dievui už visus jus, kuriuos sutikau per visus šiuos praėjusius metus. Ir svarbiausiai noriu padėkoti musu brangiai pastorei Anželikai – mūsų dvasinei mamai. Ji visuomet buvo šalia, mus palaikydavo melsdamasi bei stiprino žodžiu. Ačiū Jums.

Meldžiu, kad Viešpats Jums visiems suteiktų stiprybės, sveikatos, ištvermės toliau nepailsti bei ryžtingai keliauti tuo siauru Kristaus keliu. Te Dievo malonė niekada nepalieka jūsų namų ir širdžių. Labai visus Jus myliu ir ilgiuosi.

Jūsų sesutė Jėzuje Kristuje Akvilė Alejūnaitė, Anglija
2016 02 23

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Romas_Pukys.jpg“ style=“style-4″ position=“right“ lightbox=“1″]Gerb. Pastore Anželika, broliai ir seserys Kristuje,

Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris laikomas jums danguje. (1 Pt 1, 3-4)

Jau 25-rius metus, Jūs, kaip Viešpaties kaimenė, sekate paskui didį Ganytoją, Jo vandenų gaivinami, Jo galia stiprinami. Kaip Dievo bendradarbiai, stengiatės gyventi Tiesoje ir Meilėje, augti jų pažinime ir dalytis ir nešti jas kitiems.

Dievas niekada nesakė, kad kelionė bus lengva. Tačiau Jis sakė, kad tikslas, kurį pasieksime, to vertas. (Max Lucado)

Todėl Dievo galybė tesergsti Jus tikėjimu išganymui, suteikia jėgų, išminties, drąsos bei ištvermės bėgant lenktynėse, kovojant ar stovint, taip pat kantrybės ir Kristaus nusistatymo siekiant šventumo, siekiant tikslo – sielų išganymo.

Telaimina Jus Dievas darbuojantis Jo garbei ir šlovei!

Šiaulių evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų parapijų vardu
Kunigas Romas Pukys
2016 02 23

[divider type=“double „]

[vimeo width=“550″ video_id=“156304223″ style=“style-4″ position=“left“]Vaizdo įrašas
Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ sveikinimas ir pastoriaus Dariaus Širvio palinkėjimas.
2016 02 23

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valentinas.jpg“ style=“style-4″ position=“right“ lightbox=“1″]Galvodamas apie šiauliečių bažnyčios dvidešimtpenkmetį, pamąsčiau, kad per dvidešimt penkerius metus užauga nauja karta – veržli, kūrybinga, nenustygstanti, kažkuo primenanti tekančią upę.

Na o tie, kurių tikėjimo kelionė trunka visus šiuos dvidešimt penkerius metus, įgijo išminties, supratimo, pastovumo, jie – lyg upės krantai.

Jaunuoliams linkiu neprarasti ryžto ir veržlumo, bet „neišsilieti“ už krantų, nes be jų upė tampa nežabotu, destruktyviu gaivalu. Tėvams – ir toliau išlikti plačiais, upės tėkmę nukreipiančiais, bet jos neužtvenkiančiais krantais.

Pastorius Valentinas Ivanovas ir Gargždų bažnyčia „Tikėjimo žodis“
2016 02 23

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Nerijus.jpg“ style=“style-4″ position=“left“ lightbox=“1″]Sveikiname savo brolius ir seses su bažnyčios gimtadieniu ir norime palinkėti nepaliauti gėrėtis Viešpačiu Jėzumi Kristumi.

Jis Vienintelis ir kito tokio nėra. Kai pradedame į Jį geriau įsižiūrėti, mes nebegalime nuo Jo atitraukti savo žvilgsnio. Koks nuostabus Jo charakteris, kokia stipri Jo meilė, koks ryžtas, kaip didžiai gailestingas ir kantrus Jis yra. Įsižiūrėkite į Jį, kad galėtumėte suvokti pašaukimo, kuris jums dovanotas, didybę. Pažvelkite į save Dievo akimis ir pakilkite virš viso, kas jus gniuždo, nes esate mylimi – vertinami, branginami, saugomi. Niekas negali atskirti jūsų nuo Dievo meilės. Jis didžiuojasi kiekvienu iš jūsų. Kristus pašaukė jus eiti Jo triumfo eisenoje, nešti Jo pergalės vėliavą.

… visi žemės tamsūs kampai yra gausūs smurto! (Ps 74,20/2), o Viešpaties Dvasia ant jūsų, nes Jis patepė jus skelbti Gerąją naujieną vargšams, pasiuntė jus gydyti tų, kurių širdys sudužusios, skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti maloningųjų Viešpaties metų (Lk 4,18-19).

Pasilikit Jo namuose. Būkit kaip tas palaimintas žmogus, kuris atrado stiprybę Dieve, kuris buvo keleivis savo širdy. Eikit iš jėgos į jėgą ir išdegusius slėnius šaltiniais paverskit!
Viešpats telaimina jus ir tepadeda išpildyti pašaukimą!

Pastorius Nerijus Verdingas ir Radviliškio bažnyčia „Tiesos žodis“
2016 02 22

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Gintautas_Gruzdys-compressor.jpg“ style=“style-4″ position=“right“ lightbox=“1″]Rašau jums, vaikeliai… Rašau jums, tėvai… Ir jums, jaunuoliai, rašau…
(1 Jn 2, 13-14)

25 metai. Tokio amžiaus žmogaus jau nebevadinsi vaikeliu. Tai laikmetis, kai jaunuolis pakankamai yra subrendęs, jog taptų jaunu tėveliu. Brandžiais tėvais netampama iš karto, per vieną naktį, tam reikia laiko ir pasikeitimų.

Taigi ir toliau, įsikibę į stiprią Dangiškojo Tėvo ranką, eikime į Jo teikiamus pažinimo, išminties ir paslapčių pilnatvės turtus (Kol 2, 2-3).

Sveikinimai ir palinkėjimai, gražios sukakties proga!

Pastorius Gintautas Gruzdys ir Elektrėnų bažnyčia „Tikėjimo žodis“
2016 02 22

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/redaktore-compressor.jpg“ style=“style-4″ position=“left“ lightbox=“1″]Įtikėjau Šiaulių TIESOS ŽODŽIO bažnyčioje būdama paauglė 1992 m. Ir nors šioje bažnyčioje buvau tik vienus metus, o vėliau gyvenimo aplinkybės išvedė į kitus miestus, Šiaulių bažnyčia liko tarsi ta „gimtoji sodyba“, į kurią norisi užsukti tiek pasidalinti džiaugsmu, tiek ir sunkią valandą.

Šioje bažnyčioje sutikau pirmuosius žmones, tapusius man pavyzdžiu savo maldingumu, tarnavimu, pasišventimu, gyvenimu dėl Viešpaties. Tai ir pastorė Anželika, ir Rasa, ir Jūratė, ir Aldona (kuri šiandien jau yra pas Viešpatį), ir daugelis kitų… Niekuomet nepamiršiu to tikro bendruomeniškumo ir nuoširdžios šilumos, kuria bendruomenės sesės apsupo ne tik mane, bet ir bažnyčios nelankiusius mano artimuosius, taip pat pasitikėjimo, kurį bažnyčios vadovai parodė man po ilgų atsitraukimo metų.

Tikiu, kad įtikėjusiems šioje bažnyčioje, ji visuomet liks vienintele ypatinga vieta, kurią taip puikiai apibūdina Pauliaus žodžiai: Nors turėtumėte tūkstančius auklėtojų Kristuje, bet neturėsite daug tėvų, nes Evangelija aš pagimdžiau jus Kristuje Jėzuje (1 Kor 4, 15).

Ačiū tau, bažnyčia!

Dalia Janušaitienė, www.evangelija.lt redaktorė
2016 02 21

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/LKB.jpg“ style=“style-4″ position=“right“ lightbox=“1″]Miela Bažnyčia,

Dievas pašaukė mus meilei.

Mylėti reškia duoti kitam, tačiau duoti gali tik tada, kai pats gauni.
Tikintieji viską gauna iš Dievo per tikėjimą.

Tegul Jūsų bažnyčia ir toliau būna Dievo palaimintas susirinkimas, kur žmonės, gaudami iš Dievo, trykšta meile kitiems.
Šiuo palinkėjimu sveikiname Jūsų bendruomenę 25 metų gyvavimo sukakties proga.

Šiaulių m. laisvųjų krikščionių bažnyčia
2016 02 21

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Dublino_bendruomene.jpg“ style=“style-4″ position=“left“ lightbox=“1″]Bažnyčia! Pasauliui reikia tavo grožio!

Ką tik pasodintas augalas, pirmaisiais metais silpnas, reikalaujantis ypatingos priežiūros, ne visuomet gražiai atrodo… O kaip jis keičiasi metams bėgant… Gerai prižiūrimas jis tampa nuostabiu sodu.

Taip ir jums reikėjo tų ištisų 25 metų, kad taptumėt tuo, kuo esate. Šiandien galite prisėsti ir pasidžiaugti savo darbo vaisiais, o mes, svečiai, pailsėti jūsų sode. Tikrai esate nuostabi bažnyčia, niekam neprilygstanti, Dievui brangi ir numylėta. Linkime ir toliau visiems tarnautojams skleisti Jo pažinimo kvapą, ir kad tas kvapas sklistų toli.

Norime pasveikinti pastorę Anželiką ir Aidą, bei pasakyti, kad jūsų triūsas didelis Viešpatyje. Branginame ir mylime Jus, dėkojame, jog praturtinate ne tik savo bažnyčią, bet negailite tų dovanų ir mums, užjūrio broliams ir seserims.

Jūsų Viešpatyje, Daiva ir Eduardas Smelovai ir visa Evangeliška Dublino lietuvių bendruomenė
2016 02 18

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Jurga_Karosaite_Upe.jpg“ style=“style-4″ position=“right“ lightbox=“1″]Dvi Švento Rašto eilutės iškilo mąstant apie tai, ko norėčiau palinkėti Šiaulių bažnyčiai Tiesos žodis, jos 25-ojo gimtadienio proga. Paulius, ragindamas Timotiejų būti ištikimu savo elgesiu ir tarnystėje, rašo apie bažnyčią, kaip apie tiesos ramstį (1 Tim 3, 15). Linkiu ir toliau mylėti tiesą, branginti Žodį, trokšti pažinimo. Tegul tiesa bus tuo ramsčiu visose aplinkybėse, te ji toliau jus drąsina, žadina, džiugina, stiprina, išlaisvina. Tegul tie, kurie jos ieško, visada randa ją jūsų maldos namuose.

Dievas per pranašą Izaiją sako: atvesiu į savo šventąjį kalną ir pradžiuginsiu savo maldos namuose; jų aukos ir deginamosios aukos bus mėgiamos ant mano aukuro, nes mano namai bus vadinami maldos namais visoms tautoms (Iz 56, 7). Tegul jūsų namai bus pilni maldingų širdžių, mėgstančių būti prie Jo kojų. Tegul jūsų prašymai visada pranoksta žmogiškus sugebėjimus, nes Dievas yra neįmanomų dalykų autorius. Tegul gimsta didelės svajonės, nes Dievui nieko nėra per sunku. Ir toliau būkite Jo liudytojais, skelbkite Jo galingus darbus. Tegul lyja Dvasios lietus…

Nuoširdžiai dėkoju pastorei Anželikai už švelnią širdį, visada pasiruošusią išklausyti. Dėkoju už pagalbą ir neįkainojamus patarimus leidyklai Upė. Žaviuosi jos ištikimybe savo pašaukimui. Jos pavyzdys ragina moteris pakilti ir tapti tomis, kurias Viešpats šaukia į plačius tarnystės laukus.

Jurga Karosaitė ir leidykla Upė
2016 02 18

[divider type=“double „]

[image width=“550″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Mindaugas-ir-bendruomene.jpg“ style=“style-4″ position=“left“ lightbox=“1″]Sveikiname bažnyčią 25 metų sukakties proga ir džiaugiamės kartu su jumis!

Visi drauge praėjome ir sunkumus, ir džiaugsmus. Man ir mūsų bažnyčiai buvo didelė garbė matyti pastorę Anželiką ir bendruomenę, kaip pavyzdį, einant priešakinėse prabudimo linijose.

Persekiojimus ir suspaudimus jūs perėjote oriai ir niekada nepasidavėte. Linkime ir toliau tęsti Dievo darbą, pradėtą Šiauliuose ir regione. Išlikite karštos dvasios, sekite Šventąja Dvasia ir Jo žodžiu. Pasikliaukite Jo vedimu ir niekada nesustokite, kiek tai jums bekainuotų. Aukite ir žydėkite…

Pastorius Mindaugas Palionis ir Evangelikų bažnyčia Naujoje Akmenėje
2016 02 17

[divider type=“double „]

Sveikinimai Facebook’e

[image width=“150″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/natalia.jpg“ style=“style-1″ position=“left“]Дорогая церковь Божья! с днем рождения! Вы уже совсем взрослые, вам уже 25 лет. Поэтому воспитывайте духовных детей для славы бОЖЬЕЙ! Уважайте и служите своим наставникам и служителям! любите и служите! Благословений!
Natalia Platova (2016 02 28)

[image width=“150″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Lina_Gaizauskaite.jpg“ style=“style-1″ position=“left“]Dideliausi sveikinimai.
Te Viešpats augina jus ir toliau savo malonėje.
Lina Gaižauskaitė (2016 02 22)

[image width=“150″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Eugenijus.jpg“ style=“style-1″ position=“left“]Sveikinimai ir Viešpaties palaiminimai, gražūs laikai buvo, pamenu…
Eugenijus Mačerauskas (2016 02 14)

[image width=“150″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Robertas.jpg“ style=“style-1″ position=“left“]Kaip puikiai atmenu aš tą laiką! Sveikinu!…
Robertas Skukauskas (2016 02 11)

[image width=“150″ src=“https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/02/Birute.jpg“ style=“style-1″ position=“left“]Sveikinu su jubiliejumi, tęskite pradėtą darbą. Viešpats ištikimas, Jis neapleis.
Birutė Maščinskienė (2016 02 05)
[/vc_row]