Apie mus

Mūsų bažnyčios pamaldos vyksta SEKMADIENIAIS 11 val.
Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15, Šiauliai)

Pamaldų metų vyksta vaikų (2 – 13 metų) sekmadienio Biblijos mokyklėlė.

Mūsų bažnyčia

Krikščionių

Pripažįstame visuotinius tikėjimo išpažinimus: Apaštališką, Nikėjos ir Atanazo

Evangelinė

Tikime Šventojo Rašto neklystamumu ir laikome jį aukščiausiuoju autoritetu.

Charizminė

Tikime Šventosios Dvasios vedimu, Jos dovanų veikimu ir jas praktikuojame.

Trumpai

Šiaulių bažnyčia “Tiesos žodis” įkurta 1990 metais. Savo gyvavimo ir veiklos pirmajame dešimtmetyje įkūrė apie 10 bendruomenių Šiaurės Lietuvoje ir visame Šiaulių krašte.

Mūsų pagrindinis tikslas buvo ir yra geriau pažinti savo Viešpatį Jėzų, ir visiems, nedarant skirtumų tarp tautų, lyties, amžiaus ir socialinės padėties, skelbti apie Jo gelbstinčią malonę, mokyti įsišaknyti Kristaus mokyme, gyventi oriai Dievo bei žmonių akyse.

Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” pastorė Anželika Krikštaponienė.

Mūsų vizija

Kristus visiems! (Gal 3, 27, 28). Atvira, aktyvi, atsinaujinanti krikščionių bažnyčia.

 • ATVIRA – atvira Dievui ir žmogui, kultūrai ir visuomenei, ekumeniškos laikysenos bažnyčia.
 • AKTYVI – bendraujanti, tarnaujanti ir kurianti vertybes bažnyčia.
 • ATSINAUJINANTI – ieškanti dvasinio atsinaujinimo, naujų ir kūrybingų krikščioniško mokymo bei tarnavimo būdų bažnyčia.
Mūsų misija
 • Pažinti ir pagarbinti Kristų, skelbiant Jo Evangeliją ir mokant įtikėjusius laikytis Dievo žodžio tiesų.
 • Diegti visuomenėje krikščioniškąsias vertybes, puoselėti žmogaus orumą ir lygiateisiškumą.
 • Vykdyti gailestingumo ir labdaros tarnystę.
 • Vystyti dvasinį, teologinį, kultūrinį ir visuomeninį integralumą.
Mūsų tikslai
Būti bendruomene, kuri puoselėja Kristaus pažinimą per tris krikščioniško dvasingumo kryptis: kontempliatyvią, kognityvią ir karitatyvinę.

 • Kontempliatyvus dvasingumas pabrėžia asmeninį Dievo išgyvenimą. (lot. contemplatio – įsižiūrėjimas; kontempliatyvus – (1) linkęs į apmastymus, sutelkiantis dėmesį į savo vidaus pasaulį; (2) pasyviai stebintis, apmąstantis tikrovę)
 • Kognityvus dvasingumas pabrėžia Šventojo Rašto pažinimą, proto atnaujinimą Dievo žodžiu bei teologinį išsilavinimą. (lot. kognitio – pažinimas)
 • Karitatyvinis dvasingumas pabrėžia gailestingumo tarnystę vargšams ir asocialiems asmenims visuomenėje. (lot. caritas – (1) stygius, trūkumas; (2) gailestingumas, gailestingoji meilė)
Mūsų tikėjimo išpažinimas

Mes tikime, kad:

 • Šventasis Raštas – tiek Senasis, tiek Naujasis Testamentas – yra įkvėptas Dievo žodis be klaidų originaliuose tekstuose ir turintis užbaigtą Dievo valios apreiškimą žmonių išgelbėjimo ir tikėjimo klausimais (2 Timotiejui 3, 15-17; 2 Petro 1, 21; Jono 10, 35; Mato 5, 17-18; Izaijo 55, 11);
 • Dievas, visko Kūrėjas, tobulas ir amžinas, yra vienas trijuose asmenyse – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia (Pakartoto Įstatymo 6, 4; Psalmių 90, 2; Psalmių 102, 25-27; Mato 28, 19);
 • Jėzus Kristus yra ir Dievas, ir žmogus, kuris buvo pradėtas Šventąja Dvasia ir gimė iš mergelės Marijos, mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes pagal Šventojo Rašto pranašystes, prisikėlė kūne, pakilo į dangų ir Dievo didybės dešinėje yra tikinčiųjų vyriausiasis kunigas bei užtarėjas (Mato 1, 18-25; Jono 1, 1.14; Romiečiams 1, 4; Romiečiams 8, 34; 1 Korintiečiams 15, 3-4; Hebrajams 4, 14-16; Hebrajams 7, 25; 1 Petro 2, 24);
 • Šventosios Dvasios veikimas apkaltina nusidėjėlį, skatina jį tikėti Jėzumi Kristumi, įkvėpia šventai gyventi ir suteikia malonės dovanų (charizmų) tinkamai tarnauti Dievui (Jono 14, 16-17; Jono 15, 26; Jono 16, 7-15; 1 Korintiečiams 12, 4-11; Galatams 5, 22-23);
 • žmogus buvo sukurtas pagal Dievo atvaizdą, tačiau puolė į nuodėmę ir dėl to pasmerktas į amžiną pražūtį, iš kurios išgelbėtas gali būti tik per atgimimą iš aukšto (Pradžios 1, 27; Pradžios 3, 1-19; Jono 3, 3-8; Romiečiams 3, 9-26; Titui 3, 5-7);
 • nusidėjėlis yra išteisinamas tikėjimu Dievo malonės ir Jėzaus Kristaus pralieto kraujo dėka (Romiečiams 3, 22-28; Galatams 2, 16; Efeziečiams 2, 8-9);
 • vandens krikštas ir Viešpaties vakarienė, kaip Jėzaus Kristaus paliepimai, turi būti vykdomi bažnyčioje iki antrojo Jo sugrįžimo (Mato 26, 26-29; Mato 28, 19-20; Apaštalų darbų 2, 42; 1 Korintiečiams 11, 23-26);
 • visuotinę Bažnyčią sudaro tikintieji Jėzumi Kristumi, kurie yra patyrę atgimdantį Šventosios Dvasios veikimą (1 Korintiečiams 12, 12-13; Efeziečiams 1, 22-23);
 • Jėzus Kristus grįš į žemę išgelbėti tikinčiųjų (Jono 14, 2-3; 1 Korintiečiams 15, 22-28; 1 Tesalonikiečiams 4, 13-18; Titui 2, 13; Hebrajams 9, 28; Apreiškimo 1, 4; Apreiškimo 22, 20);
 • mirusieji prisikels kūne: tikintieji – amžinajam gyvenimui su Viešpačiu Jėzumi Kristumi, o netikintieji – amžinajam teismui ir pražūčiai, atskirti nuo Viešpaties (Mato 25, 31-46; Jono 5, 24-30; Jono 14, 1-3; 1 Korintiečiams 15, 12-58; 2 Tesalonikiečiams 1, 6-10; Apreiškimo 20, 11-15).
Glausta istorija

Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“ pradėjo kurtis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse ir buvo įregistruota miesto savivaldybėje 1990 m. pradžioje. Nedidelė akademinio jaunimo grupė ėmė savarankiškai studijuoti Šventąjį Raštą bei dalintis tikėjimo patirtimi su kitais. Po sovietinis Lietuvos laikotarpis pasižymėjo tikėjimo, sąžinės ir žodžio laisvės atgavimu bei dievoieškos suklestėjimu. XX a. paskutiniojo dešimtmečio pradžioje krikščioniškas atgimimas jau buvo palietęs įvairias konfesijas, kūrėsi naujos evangelinės – charizminės bažnyčios didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Netrukus jaunųjų krikščionių būrys ėmė sparčiai gausėti ir Šiauliuose. Naują evangelinę bendruomenę papildė įvairaus amžiaus žmonės, nors dominavo Dievo pažinimo trokštantis jaunimas, augęs sovietinio ateizmo ideologijos atmosferoje.

Bendruomenei išaugus iki šimto žmonių, tik įkvėpus pirmąjį politinės laisvės gurkšnį, 1991 m. vasario 24 d. buvo paskelbta krikščioniška evangelinė – charizminė bažnyčią „Tiesos žodis“ ir įregistruota Lietuvos Respublikos vyriausybėje. Tų pačių metų vasarą ir rudenį bažnyčia surengė dideles evangelizacijas Šiaulių krašto miestuose ir taip gimė dukterinės bendruomenės Radviliškyje, Kuršėnuose, Mažeikiuose, Kelmėje, Joniškyje. Susikūrė bendrija „Tiesos žodis“, į kurią vėliau įsiliejo Pasvalio, Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos ir Papilės bendruomenės. Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“ veikė kaip bendrija, jungusi per 10 to paties pavadinimo bendruomenių. Suvokdamos savo istorinį ir dvasinį tapatumą su Krikščionių bendrija „Tikėjimo žodis“, visų pastorių ir tikinčiųjų pageidavimu „Tiesos žodžio“ bažnyčios 2001 m. lapkričio mėnesį prisijungė prie Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ (nuo 2018 metų Bendrija “Tikėjimo žodis” pasivadino Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija (LEBB). 2018 m. balandžio mėn. dėl LEBB įvykusių teologinių krypčių, vadovavimo modelio ir bendirjos pavadinimo pokyčių Šiaulių bažnyčia “Tiesos žodis” išstojo iš bendrijos ir atkūrė savo savarankiškumą. Šiuo metu yra nepriklausoma, evangelinė-charizminė krikščionių bažnyčia.

Nuo bažnyčios susikūrimo pradžios, jai vadovauja pastorė Anželika Krikštaponienė, o pastoracinei tarnystei vykdyti ir administracinei – finansinei veiklai koordinuoti bažnyčioje įsteigta Vyresniųjų kolegija, kurią sudaro 5 bažnyčios vyresniejii.

Bažnyčia puoselėja krikščioniškas vertybes, skirtingus dvasingumo tipus, užsiima Evangelijos sklaida Lietuvoje bei kitur žodžiu ir raštu (spauda, interneto svetainės), aktyviai tarnauja socialinėje srityje (nuolat bendradarbiauja su VšĮ “Gyvenimo sparnai” ir kitomis nepelno siekiančiomis labdaros organizacijomis, yra ekumeniška, aktyvi miesto visuomeninėje veikloje.

Mūsų tarnystės ir veiklos vaisiai

Evangelijos skelbimo dėka, vykdant misionierišką veiklą, organizuojant Evangelijos šventes miestuose ir miesteliuose, liudijant vilties ir tikėjimo žinią gatvėse, Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“ įkūrė ne vieną bendruomenę Šiaulių regione ir Šiaurės Lietuvoje. Nuo 1991 m. rudens ji tapo bendrija „Tiesos žodis“, registruota Lietuvos Respublikos vyriausybėje, kuri jungė per dešimt bendruomenių.

1991 m. bažnyčia išleido pirmąjį nedidelės apimties leidinį – Jono evangeliją – 20 000 tiražu. Nuo 1992 m. iki 1997 m. leido laikraštį „Tiesos žodis“, kuris skleidė krikščioniško tikėjimo tiesas, atliko švietėjišką darbą. Laikraštis ėjo iki 1997 m. sausio, kuomet trys (Vilniaus, Kauno ir Šiaulių) bažnyčių krikščioniškieji laikraščiai susijungė į vieną dvisavaitinį laikraštį „Ganytojas“. 1993 m. bažnyčia įkūrė leidybinę įmonę „Tiesos žodis“, kuri leidžia knygas bei platina krikščionišką literatūrą lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Per 1991 – 2016 metus leidykla išleido 16 skirtingų pavadinimų dvasinio ugdymo, psichologijos, teologijos knygų. Šiuo metu bažnyčioje veikia plataus literatūros asortimento knygynas bei elektroninė knygų parduotuvė internete: elknygynas.lt.

1991 – 2001 m. bažnyčioje veikė Biblijos mokykla, kurios pirmoji laida dovanojo bažnyčiai ne vieną pamokslininką ir kitų tarnautojų. Biblijos mokykla „Tiesos žodis“ išleido 7 laidas, kurias pabaigė per 300 studentų. Mokykla pasitarnavo visam Šiaulių kraštui, dedant tikėjimo pagrindus tikinčiųjų gyvenime ir ruošiant būsimuosius bažnyčių tarnautojus. Nuo 2002 m. bažnyčia „Tiesos žodis“ skyrė dėmesį savo tarnų akademiniam paruošimui. Nemažai bendruomenės tikinčiųjų studijavo ir tebestudijuoja EBI (Evangeliškame Biblijos Institute, Šiauliai).

1996 – 2009 m. bendradarbiavome su Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ TV laida „Kertinis akmuo“, kurią transliavome per Šiaulių kabelinę televiziją „Splius“, apimančią ne tik Šiaulius, bet ir kitus mūsų krašto miestus.

Bažnyčia aktyviai tarnauja socialinėje srityje.1996 – 1997 m. organizavo benamių maitinimą, tarnavo socialiai remtiniems žmonėms. Vėliau pradėjo rinkti labdarą ir siųsti į labiau vargstančius krašto miestelius ir kaimus. Nuo 1998 m. iki 2016 m. bažnyčia dalyvavo labdaringame tarptautiniame krikščioniškos organizacijos „Samariečio krepšys“ projekte „Vaikų Kalėdos“, o nuo 2001 m. iki 2016 m. šį projektą koordinavo visoje Lietuvoje. Vien Šiaulių mieste 18 metų laikotarpyje išdalino per 12 000 dovanėlių socialiai remtiniems vaikams, našlaičiams, ligoniams, vaikams su protine ir fizine negalia. Po akcijos tęsdavo darbą su vaikais biblinėje klubų veikloje. Nuo 2014 m. bažnyčios moterys prisideda prie miesto vargšų maitinimo, ruošdamos maistą ir globodamos vargingus žmones labdaros valgykloje “Švelnumas”. Nuo 2015 m. bažnyčia bendradarbiauja su tarptautine Gideonų organizacija, kuri apjungia skirtingų krikščioniškų konfesijų vyrus Naujojo Testamento platinimo darbui įkalinimo įstaigose, karinėse bazėse, mokyklose, viešbučiuose ir ligoninėse. Bažnyčios broliai dalyvauja Gideono būrių veikloje ir vadovauja Šiaulių būriui.

Nuo bažnyčios pradžių skiriamas didelis dėmesys jaunos kartos evangeliniam, dvasiniam ir doroviniam ugdymui. Bažnyčioje veikia Sekmadienio Biblijos mokykla vaikams suaugusių pamaldų metu, mažųjų (2 – 6 m. vaikams) ir dvi mokyklinio amžiaus vaikams (7 – 12 m. ir 10-13 m.). Vyresniems yra paauglių grupė “Toks, koks esu” (13 – 18 m. paaugliams), jaunimo grupė (18 – 25 m. jaunimui). Jaunimas aktyviai dalyvauja bažnyčios gyvenime ir tarnavime, rengia savo amžiaus įvairias tarnystes. Kas ketvirtį bažnyčioje vyksta Šeimos pamaldos, kuriose kartu dalyvauja ir šlovina Dievą visi tikintieji.

Bažnyčioje gausu įvairaus amžiaus žmonių, todėl vyksta įvairios savitarpio pagalbos, biblinio pažinimo grupelės: jaunimui, šeimoms, vyrams ir moterims, senjorams, rizikos grupės žmonėms. Jose puoselėjamos šeimos, pasiaukojančios meilės ir draugystės, vyriškumo ir moteriškumo bibliniu požiūriu vertybės.

Kadangi bažnyčia vykdo pačias įvairiausias veiklas, jas koordinuoja ir puoselėja lyderių komanda, kuri kiekvieną mėnesį renkasi į “Lyderių dirbtuves”. O verslūs bažnyčios žmonės kartą per mėnesį susiburia į “Fingroup” susitikimą, kuris pasitarnauja ir bažnyčios pamaldose skleidžiant biblinį finansinį švietimą ir vedant “Mini ekonomikos” pamokslų ciklą iš Patarlių knygos.

Nuo 1998 m. bažnyčia „Tiesos žodis“ aktyviai įsijungė į ekumeninį krikščioniškų bažnyčių judėjimą Šiauliuose. Ji kasmet dalyvauja krikščionių vienybės savaitės renginiuose, kartu su kitomis miesto krikščioniškomis bažnyčiomis rengia edukacinius, biblinius, evangelizacinius ir socialinius projektus mieste. Bažnyčios tarnautojai aktyviai dalyvavo ekumeninių vaikų darželio „Žibutė“ grupių darbe, taip pat prieš Kalėdas inicijuoja ekumeninio choro Kalėdinių giesmių giedojimą miesto gatvėse, Kalėdų miestelyje, senelių prieglaudoje, respublikinėje ligoninėje. Ilgus metus Krikščioniškasis knygynas tarnauja daugeliui miesto bažnyčių, o projektas „Vaikų Kalėdos“ plačiai veikė miesto bendruomenėse, apjungdamas bendrai karitatyvinei veiklai. Bažnyčios pastorė Anželika Krikštaponienė kiekvieną mėnesį dalyvauja kunigų ir pastorių maldos susitikimuose, kuriuose diskutuojama ekumenizmo koncepcija (misija, tikslai, vizija) ir ruošiami bendri visuomeniniai projektai. Nuo 2016 m. ekumeninė Šiaulių miesto dvasininkų komanda puoselėja projektą Šiauliai -Sekminių miestas. Tai atviroje miesto erdvėje, prie Talkšos ežero, vykstantis šventinis renginys, skirtas visai miesto bendruomenei. 2018 m. įvyko “Šimtmečio Tautų Sekminės”, kuriame dalyvavo ne tik krikščioniškos miesto bažnyčios, bet ir tautinių Šiaulių miesto ir apskrities mažumų bendrijos. Jos buvo skirtos Lietuvos atkūrimo šimtmečiui.

Vadovavimas
Nuo bažnyčios susikūrimo pradžios, jai vadovauja pastorė Anželika Krikštaponienė, o pastoracinei tarnystei vykdyti ir administracinei – finansinei veiklai koordinuoti bažnyčioje įsteigta vyresniųjų kolegija, kurią šiuo metu sudaro 5 bažnyčios vyresnieji.

Klauskite

Bažnyčios pamaldos vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val.

Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15, Šiauliai).

Pamaldų metų vyksta vaikų (2 – 13 metų) sekmadienio Biblijos mokyklėlė.

Visus maloniai kviečiame.

Raštinės adresas: Voveriškių g. 39A, 78143 Šiauliai

+370 698 77239

info@ibaznycia.lt