Apie mus

Baznycia

Mūsų bažnyčios pamaldos vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val.
Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15).

 

Šiaulių bažnyčia “Tiesos žodis” yra nepriklausoma, charizminė,  evangelinė krikščionių bendruomenė.

  • Krikščionių – pripažįstame visuotinius tikėjimo išpažinimus: Apaštališką, Nikėjos ir Atanazo.
  • Evangelinė – tikime Šventojo Rašto neklystamumu ir laikome jį aukščiausiuoju autoritetu.
  • Charizminė – tikime Šventosios Dvasios vedimu, Jos dovanų veikimu ir jas praktikuojame.

Bažnyčia pradėjo kurtis ir buvo įregistruota miesto savivaldybėje 1990 metų pradžioje. Anuomet tikintis jaunimas susibūrė studijuoti Šv. Raštą, melstis ir taikyti tikėjimą praktikoje. Jie drąsiai dalinosi su miesto žmonėmis savo krikščionišku tikėjimu ir autentiška dvasine patirtimi. Po metų jaunimo grupelė peraugo į krikščionišką, evangelišką, charizminę bažnyčią “Tiesos žodis”, kuri ir šiandien skleidžia Kristaus Evangelijos žinią bei kitaip tarnauja mūsų miesto, visos Lietuvos žmonėms.

Bažnyčia “Tiesos žodis” puoselėja ekumeninę laikyseną.

Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” pastorė Anželika Krikštaponienė.

 

Mūsų vizija
Pažinti Kristų ir Jo pažinimą perteikti kitiems (Filipiečiams 3, 8-14).
Mūsų misija
  • Pagarbinti Kristų, skelbiant Jo Evangeliją ir mokant įtikėjusius laikytis Dievo žodžio tiesų.
  • Diegti visuomenėje krikščioniškąsias vertybes.
  • Vykdyti gailestingumo ir labdaros tarnystę.
Mūsų tikslai
Būti bendruomene, kuri puoselėja Kristaus pažinimą per tris krikščioniško dvasingumo kryptis: kontempliatyvią, kognityvią ir karitatyvinę.

  • Kontempliatyvus dvasingumas pabrėžia asmeninį Dievo išgyvenimą. (lot. contemplatio – įsižiūrėjimas; kontempliatyvus – (1) linkęs į apmastymus, sutelkiantis dėmesį į savo vidaus pasaulį; (2) pasyviai stebintis, apmąstantis tikrovę)
  • Kognityvus dvasingumas pabrėžia Šventojo Rašto pažinimą, proto atnaujinimą Dievo žodžiu bei teologinį išsilavinimą. (lot. kognitio – pažinimas)
  • Karitatyvinis dvasingumas pabrėžia gailestingumo tarnystę vargšams ir asocialiems asmenims visuomenėje. (lot. caritas – (1) stygius, trūkumas; (2) gailestingumas, gailestingoji meilė)
Mūsų tikėjimo išpažinimas
Mes tikime, kad:
— Šventasis Raštas – tiek Senasis, tiek Naujasis Testamentas – yra įkvėptas Dievo žodis be klaidų originaliuose tekstuose ir turintis užbaigtą Dievo valios apreiškimą žmonių išgelbėjimo ir tikėjimo klausimais (2 Timotiejui 3, 15-17; 2 Petro 1, 21; Jono 10, 35; Mato 5, 17-18; Izaijo 55, 11);
— Dievas, visko Kūrėjas, tobulas ir amžinas, yra vienas trijuose asmenyse – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia (Pakartoto Įstatymo 6, 4; Psalmių 90, 2; Psalmių 102, 25-27; Mato 28, 19);
— Jėzus Kristus yra ir Dievas, ir žmogus, kuris buvo pradėtas Šventąja Dvasia ir gimė iš mergelės Marijos, mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes pagal Šventojo Rašto pranašystes, prisikėlė kūne, pakilo į dangų ir Dievo didybės dešinėje yra tikinčiųjų vyriausiasis kunigas bei užtarėjas (Mato 1, 18-25; Jono 1, 1.14; Romiečiams 1, 4; Romiečiams 8, 34; 1 Korintiečiams 15, 3-4; Hebrajams 4, 14-16; Hebrajams 7, 25; 1 Petro 2, 24);
— Šventosios Dvasios veikimas apkaltina nusidėjėlį, skatina jį tikėti Jėzumi Kristumi, įkvėpia šventai gyventi ir suteikia malonės dovanų (charizmų) tinkamai tarnauti Dievui (Jono 14, 16-17; Jono 15, 26; Jono 16, 7-15; 1 Korintiečiams 12, 4-11; Galatams 5, 22-23);
— žmogus buvo sukurtas pagal Dievo atvaizdą, tačiau puolė į nuodėmę ir dėl to pasmerktas į amžiną pražūtį, iš kurios išgelbėtas gali būti tik per atgimimą iš aukšto (Pradžios 1, 27; Pradžios 3, 1-19; Jono 3, 3-8; Romiečiams 3, 9-26; Titui 3, 5-7);
— nusidėjėlis yra išteisinamas tikėjimu Dievo malonės ir Jėzaus Kristaus pralieto kraujo dėka (Romiečiams 3, 22-28; Galatams 2, 16; Efeziečiams 2, 8-9);
— vandens krikštas ir Viešpaties vakarienė, kaip Jėzaus Kristaus paliepimai, turi būti vykdomi bažnyčioje iki antrojo Jo sugrįžimo (Mato 26, 26-29; Mato 28, 19-20; Apaštalų darbų 2, 42; 1 Korintiečiams 11, 23-26);
— visuotinę Bažnyčią sudaro tikintieji Jėzumi Kristumi, kurie yra patyrę atgimdantį Šventosios Dvasios veikimą (1 Korintiečiams 12, 12-13; Efeziečiams 1, 22-23);
— Jėzus Kristus grįš į žemę išgelbėti tikinčiųjų (Jono 14, 2-3; 1 Korintiečiams 15, 22-28; 1 Tesalonikiečiams 4, 13-18; Titui 2, 13; Hebrajams 9, 28; Apreiškimo 1, 4; Apreiškimo 22, 20);
— mirusieji prisikels kūne: tikintieji – amžinajam gyvenimui su Viešpačiu Jėzumi Kristumi, o netikintieji – amžinajam teismui ir pražūčiai, atskirti nuo Viešpaties (Mato 25, 31-46; Jono 5, 24-30; Jono 14, 1-3; 1 Korintiečiams 15, 12-58; 2 Tesalonikiečiams 1, 6-10; Apreiškimo 20, 11-15).
Glausta istorija
Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“ pradėjo kurtis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse ir buvo įregistruota miesto savivaldybėje 1990 m. pradžioje. Nedidelė akademinio jaunimo grupė ėmė savarankiškai studijuoti Šventąjį Raštą bei dalintis tikėjimo patirtimi su kitais. Po sovietinis Lietuvos laikotarpis pasižymėjo tikėjimo, sąžinės ir žodžio laisvės atgavimu bei dievoieškos suklestėjimu. XX a. paskutiniojo dešimtmečio pradžioje krikščioniškas atgimimas jau buvo palietęs įvairias konfesijas, kūrėsi naujos evangelinės – charizminės bažnyčios didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Netrukus jaunųjų krikščionių būrys ėmė sparčiai gausėti ir Šiauliuose. Naują evangelinę bendruomenę papildė įvairaus amžiaus žmonės, nors dominavo Dievo pažinimo trokštantis jaunimas, augęs sovietinio ateizmo ideologijos atmosferoje.

Bendruomenei išaugus iki šimto žmonių, tik įkvėpus pirmąjį politinės laisvės gurkšnį, 1991 m. vasario 24 d. buvo paskelbta krikščioniška evangelinė – charizminė bažnyčią „Tiesos žodis“ ir įregistruota Lietuvos Respublikos vyriausybėje. Tų pačių metų vasarą ir rudenį bažnyčia surengė dideles evangelizacijas Šiaulių krašto miestuose ir taip gimė dukterinės bendruomenės Radviliškyje, Kuršėnuose, Mažeikiuose, Kelmėje, Joniškyje. Susikūrė bendrija „Tiesos žodis“, į kurią vėliau įsiliejo Pasvalio, Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos ir Papilės bendruomenės. Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“ veikė kaip bendrija, jungusi 15 to paties pavadinimo bendruomenių. Suvokdamos savo istorinį ir dvasinį tapatumą su Krikščionių bendrija „Tikėjimo žodis“, visų pastorių ir tikinčiųjų pageidavimu „Tiesos žodžio“ bažnyčios 2001 m. lapkričio mėnesį prisijungė prie Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ (nuo 2018 metų Bendrija “Tikėjimo žodis” pasivadino Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija (LEBB). Šiuo metu dėl pasikeitimų minėtoje bendrijoje vyksta išstojimo iš LEBB procesas.)

Nuo bažnyčios susikūrimo pradžios, jai vadovauja pastorė Anželika Krikštaponienė, o pastoracinei tarnystei vykdyti ir administracinei – finansinei veiklai koordinuoti bažnyčioje buvo įsteigta Pastoracinė taryba, kurią sudaro ne mažiau nei 7 bažnyčios vyresnieji ir tarnysčių vadovai.

Bažnyčia puoselėja krikščioniškas vertybes, užsiima Evangelijos sklaida Lietuvoje bei kitur žodžiu ir raštu (spauda, interneto svetainės), aktyviai tarnauja socialinėje srityje, yra ekumeniška.

Mūsų tarnystės ir veiklos vaisiai
Evangelijos skelbimo dėka, vykdant misionierišką veiklą, organizuojant Evangelijos šventes miestuose ir miesteliuose, liudijant vilties ir tikėjimo žinią gatvėse, Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“ įkūrė ne vieną bendruomenę Šiaulių regione ir Šiaurės Lietuvoje. Nuo 1991 m. rudens ji tapo bendrija „Tiesos žodis“, registruota Lietuvos Respublikos vyriausybėje, kuri jungė per dešimt bendruomenių.

1991 m. bažnyčia išleido pirmąjį nedidelės apimties leidinį – Jono evangeliją – 20 000 tiražu. Nuo 1992 m. iki 1997 m. leido laikraštį „Tiesos žodis“, kuris skleidė krikščioniško tikėjimo tiesas, atliko švietėjišką darbą. Laikraštis ėjo iki 1997 m. sausio, kuomet trys (Vilniaus, Kauno ir Šiaulių) bažnyčių krikščioniškieji laikraščiai susijungė į vieną dvisavaitinį laikraštį „Ganytojas“. 1993 m. bažnyčia įkūrė leidybinę įmonę „Tiesos žodis“, kuri leidžia knygas bei platina krikščionišką literatūrą lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Per 1991 – 2004 metus leidykla išleido 15 skirtingų pavadinimų dvasinio ugdymo, psichologijos, teologijos knygų. Šiuo metu bažnyčioje veikia plataus literatūros asortimento knygynas bei elektroninė knygų parduotuvė internete: elknygynas.lt.

1991 – 2001 m. bažnyčioje veikė Biblijos mokykla, kurios pirmoji laida dovanojo bažnyčiai ne vieną pamokslininką ir kitų tarnautojų. Biblijos mokykla „Tiesos žodis“ išleido 7 laidas, kurias pabaigė per 300 studentų. Mokykla pasitarnavo visam Šiaulių kraštui, dedant tikėjimo pagrindus tikinčiųjų gyvenime ir ruošiant būsimuosius bažnyčių tarnautojus. Nuo 2002 m. bažnyčia „Tiesos žodis“ skyrė dėmesį savo tarnų akademiniam paruošimui. Nemažai bendruomenės tikinčiųjų studijavo ir tebestudijuoja EBI (Evangeliškame Biblijos Institute, Šiauliai).

1996 – 2009 m. bendradarbiavome su Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ TV laida „Kertinis akmuo“, kurią transliavome per Šiaulių kabelinę televiziją „Splius“, apimančią ne tik Šiaulius, bet ir kitus mūsų krašto miestus.

Bažnyčia aktyviai tarnauja socialinėje srityje.1996 – 1997 m. organizavo benamių maitinimą, tarnavo socialiai remtiniems žmonėms. Vėliau pradėjo rinkti labdarą ir siųsti į labiau vargstančius krašto miestelius ir kaimus. Nuo 1998 m. bažnyčia dalyvauja labdaringame tarptautiniame krikščioniškos organizacijos „Samariečio krepšys“ projekte „Vaikų Kalėdos“. Vien Šiaulių mieste 16 metų laikotarpyje išdalino per 10 000 dovanėlių socialiai remtiniems vaikams, našlaičiams, ligoniams, vaikams su protine ir fizine negalia. Po akcijos tęsdavo darbą su vaikais biblinėje klubų veikloje. Nuo 2015 m. bažnyčia bendradarbiauja su tarptautine Gideonų organizacija, kuri apjungia skirtingų krikščioniškų konfesijų vyrus Naujojo Testamento platinimo darbui įkalinimo įstaigose, karinėse bazėse, mokyklose, viešbučiuose ir ligoninėse. Bažnyčios broliai dalyvauja Gideono būrių veikloje.

Nuo bažnyčios pradžių skiriamas didelis dėmesys jaunos kartos evangeliniam ir doroviniam ugdymui. Bažnyčioje veikia Sekmadienio Biblijos mokykla vaikams suaugusių pamaldų metu, mažųjų Akademija (2 – 5m. vaikams), Gerosios Naujienos klubas paštu (6 – 12 m. vaikams), Paauglių lyga (13 – 16 m. paaugliams), jaunimo Pompa (17 – 25 m. jaunimui). Jaunimas aktyviai dalyvauja bažnyčios gyvenime ir tarnavime, rengia savo amžiaus įvairias tarnystes. Kas ketvirtį bažnyčioje vyksta Šeimos pamaldos, kuriose kartu dalyvauja ir šlovina Dievą visi tikintieji.

Bažnyčioje gausu įvairaus amžiaus žmonių, todėl vyksta įvairios savitarpio pagalbos, biblinio pažinimo grupelės: jaunimui, šeimoms, vyrams ir moterims, senjorams, rizikos grupės žmonėms. Jose puoselėjamos šeimos, pasiaukojančios meilės ir draugystės, vyriškumo ir moteriškumo bibliniu požiūriu vertybės.

Nuo 1999 m. bažnyčia „Tiesos žodis“ aktyviai įsijungė į ekumeninį krikščioniškų bažnyčių judėjimą Šiauliuose. Ji kasmet dalyvauja krikščionių vienybės savaitės renginiuose, kartu su kitomis miesto krikščioniškomis bažnyčiomis rengia edukacinius, biblinius, evangelizacinius ir socialinius projektus mieste. Bažnyčios tarnautojai aktyviai dalyvauja ekumeninių vaikų darželio „Žibutė“ grupių darbe, taip pat prieš Kalėdas inicijuoja ekumeninio choro Kalėdinių giesmių giedojimą miesto gatvėse, Kalėdų miestelyje, senelių prieglaudoje, respublikinėje ligoninėje. Ilgus metus Krikščioniškasis knygynas tarnauja daugeliui miesto bažnyčių, o projektas „Vaikų Kalėdos“ plačiai veikė miesto bendruomenėse, apjungdamas bendrai karitatyvinei veiklai. Bažnyčios pastorė Anželika Krikštaponienė kiekvieną mėnesį dalyvauja kunigų ir pastorių maldos susitikimuose, kuriuose diskutuojama ekumenizmo koncepcija (misija, tikslai, vizija) ir ruošiami bendri visuomeniniai projektai.

Vadovavimas
Nuo bažnyčios susikūrimo pradžios, jai vadovauja pastorė Anželika Krikštaponienė, o pastoracinei tarnystei vykdyti ir administracinei – finansinei veiklai koordinuoti bažnyčioje įsteigta Pastoracinė taryba, kurią šiuo metu sudaro 5 bažnyčios vyresnieji.
Bažnyčios pamaldos vyksta

Kiekvieną sekmadienį 11 val. Polifonijos didžiojoje salėje (Aušros al. 15).
Pamaldų metų vyksta vaikų (2 – 7 metų) sekmadienio Biblijos mokyklėlė.

Bažnyčios raštinė

Adresas: Voveriškių g. 39A, 78143 Šiauliai
Telefonas: +370 41 521373
Mobilus tel.: +370 698 77239
El. paštas: info@ibaznycia.lt