Adventinė malda pagal Augustino mintis apie Gimusįjį

2022 18 gruodžio | Įvykiai

Džiaugsmingai švęskime savo išganymo ir atpirkimo atėjimą.
Švęskime šventinę dieną, kurią iš didžiosios ir nesenstančios dienos
į šį trumpą mūsų dienų laikotarpį atėjo Didysis ir Nesenstantis.

Jis tapo mums … teisingumu, pašventinimu ir atpirkimu;
todėl, kaip parašyta: „Kas didžiuojasi, tedidžiuojasi Viešpačiu“ (1 Kor 1, 30-31).
Kai psalmininkas pasakė: „Tiesa išaugo iš žemės“,
ir greitai pridūrė: „Ir teisingumas žvelgia iš dangaus“ (Ps. 84:12).

Tiesa išaugo iš žemės, nes Kristus pasakė: „Aš esu tiesa“ (Jono 14:6), gimė iš mergelės;
Ir „teisingumas žvelgė iš dangaus“,
nes, tikėdamas Tuo, kuris taip gimė,
žmogus buvo išteisintas ne savo pastangomis, o Dievo.

„Tiesa išaugo iš žemės“, nes „Žodis tapo kūnu“,
o „teisingumas pažvelgė iš dangaus“, nes „kiekviena gera ir tobula dovana yra iš aukštybių“
(Jono 1:14, Jokūbo 1:17).
„Tiesa išaugo iš žemės“, tai yra, jo kūnas buvo paimtas iš Marijos;
ir „teisingumas pažvelgė iš dangaus“,
nes „niekas nieko negali gauti, jei jam nebus duota iš dangaus“ (Jono 3:27).
Amen

(Paruošta pagal St. Augustine, Sermon 185 / FSSPX.News, https://fsspx.news/en/content/43476)

Let us joyfully celebrate the coming of our salvation and redemption. Let us celebrate the festal day on which the great and timeless One came from the great and timeless day to this brief span of our day. He has become for us … justice, and sanctification, and redemption; so that, just as it is written, “Let him who takes pride, take pride in the Lord” (1 Cor. 1:30-31). When the Psalmist had said: “Truth is sprung out of the earth,” he quickly added: “and justice hath looked down from heaven” (Ps. 84:12).

Truth is sprung out of the earth because Christ who said: “I am the truth” (John 14:6). was born of a virgin; and “justice hath looked down from heaven” because, by believing in him who was so born, man has been justified not by his own efforts but by God. “Truth is sprung out of the earth” because “the Word was made flesh” and “justice hath looked down from heaven” because “every good and perfect gift is from above” (John 1:14, James 1:17). “Truth is sprung out of the earth,” that is, his flesh was taken from Mary; and “justice hath looked down from heaven” because “no one can receive anything unless it is given to him from heaven” (John 3:27).

Aurelijus Augustinas (354 – 430) – Hipono vyskupas, vienas įtakingiausių Bažnyčios teologų, filosofų ir tikėjimo skleidėjų. Jį ir jo raštus aukštai vertina katalikų, ortodoksų ir evangelikų bažnyčios. Augustinas buvo pradininku hermeneutikos, homiletikos ir katachetikos. Reformacijos tėvai rėmėsi Augustino stipriai pabrėžiamu žmogaus prigimties sugedimo, Dievo malonės viršenybės ir išrinktųjų predestinacijos mokymu.

Paruošė pastorė Anželika

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]