[vc_row][vc_column width=”1/1″]Sausio 24 d. Šiaulių krikščioniškų bendruomenių tikintieji susirinko švęsti. Troškome pabūti kartu vienoje vietoje, pasidžiaugti vienybe, sustiprinti savo tikėjimą. Šiais metais ekummenines pamaldas nuspręsta rengti bažnyčios “Tiesos žodis” erdvėje. Šios bendruomenės tikintieji kiekvieną sekmadienį 11 val. renkasi Šiaulių Polifonijos didžiojoje salėje.

Pamaldas pradėjo Aidas Krikštaponis – šios bažnyčios vyresnysis. Jis priminė, kad tokie ekumeniniai susirinkimai Šiauliuose vyksta jau septynioliktą kartą, tačiau prieš du metus pastorių susitikime buvo nuspręsta Kirkščionių vienybės savaitės pamaldas švęsti sekmadienio pamaldų metu vienoje iš Šiaulių bažnyčioje pasirinktinai. Tą dieną evangelinės bažnyčios atšaukia savo pamaldas ir susirenka į numatytą bažnyčią bendroms ekumeninėms pamaldoms.

Vėliau Aidas supažindino visus susirinkusius su pamaldų tvarka.

Po bendros šlovinimo dalies buvo pakviesti krikščioniškų bendruomenių dvasininkai: Evangelikų liuteronų ir reformatų kunigas Romas Pukys, Romos katalikų bažnyčios atstovas kunigas Arūnas Jankauskis, Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyresnysis Vitoldas Balčiūnas. Jie dalinosi mintimis apie krikščionių vienybę.

[image width=”380″ src=”https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/01/15-compressor1.jpg” style=”style-4″ position=”right” lightbox=”1″]Romas Pukys prisiminė Kingsley Halden’o iniciatyvą, kurios dėka ,1998 m., jam aplankius visus bažnyčių pastorius, ekumeninis judėjimas prasidėjo Šiauliuose. Šviesios atminties Jungtinės Metodistų bažnyčios kunigas Kingsley Halden’as prieš septyniolika metų kalbėdamas apie krikščionių vienybę sakė, jog visai nesvarbu, kokių nuostatų, susitarimų laikosi įvairių denominacijų tikintieji, svarbiausias klausimas yra, ar jie tiki ir garbina Jėzų. Jono evangelijos 17 skyriuje mes randame Jėzaus maldą už savo mokinius. Jis meldžia, kad jie būtų viena. Jėzus trokšta artimos bendrystės ir vienybės. Jis nori, kad mes būtume tobulai viena. Ar yra kur nors žemėje tobula vienybė? Tobulos vienybės atspindžius galime pamatyti šeimoje. Šeimos narius jungia kraujo ryšys. Dievas mus, tikinčiuosius, vadina vaikais, kviečia į Jį kreiptis “Tėve”, Šventasis Raštas moko mus vienam kitą vadinti broliais ir sesėmis. Jis leidžia mums suvokti, kad mes priklausome vienai Jo šeimai.

[image width=”380″ src=”https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/01/16-compressor1.jpg” style=”style-4″ position=”left” lightbox=”1″]Katalikų kunigas Arūnas džiaugėsi, kad daugelyje evangelinių bendruomenių giedamos giesmės skamba ir katalikų bažnyčiose pamaldų metu, kad krikščioniškos muzikos festivalis “Sielos” suvienija muzikuojantį jaunimą iš pačių įvairiausių krikščioniškų denominacijų. “Šiandien, ruošdamasis kalbėti apie krikščionių vienybę, pasirinkau tą pačią Šventojo Rašto ištrauką, kurią pasirinko kunigas Romas Pukys. Tai tik įrodo, kad esame tos pačios dvasios, to paties tikėjimo. Paskutiniąją dieną Kristus neklaus, kokią bažnyčią tu gyvendamas žemėje lankei. Svarbiausias klausimas tą akimirką bus, ar tu Juo tikėjai ir Jį garbinai”.

[image width=”380″ src=”https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/01/20-compressor.jpg” style=”style-4″ position=”right” lightbox=”1″]Laisvųjų krikščionių vyresnysis Vitoldas Balčiūnas tęsė: “Džiugu, kad esam vienam traukiny, judančiame į tą patį amžinąjį tikslą.” Žvelgdami į kūriniją matome didelę įvairovę ir tikime, kad visa tai sukūrė tas pats vienas Kūrėjas. Žvelgdami į Kristaus Bažnyčią matome didžiulę krikščioniškų bendruomenių įvairovę, bet visą ją sukūrė taip pat tas pats Kūrėjas.

Po dvasininkų pasisakymų pamaldų vedantysis A. Krikštaponis kiekvienam jų atsidėkodamas įteikė po keleta egzempliorių Morkaus evangelijos, kurią kaip dovaną visoms ekumenininėms pamaldoms išleido Lietuvos Biblijos draugija. Šis leidinys byloja, kad greitai pasirodys naujas ekumeninis Naujojo Testamento vertimas iš graikų kalbos. Juo norima pakviesti visų denominacijų tikinčiuosius dar labiau gilintis į Šventojo Rašto tekstus, kurie yra dvasinio autoriteto šaltinis kiekvienam krikščioniui.

[image width=”380″ src=”https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2016/01/24-compressor.jpg” style=”style-4″ position=”left” lightbox=”1″]Po trumpų dvasinių lyderių pasisakymų ir maldų į sceną buvo pakviesti Tarptautinės tarpdenominacinės Gideono asociacijos, jau dvejus metus veikiančios Šiauliuose, nariai. Jos Šiaulių būrio atsakingas prezidentas Darius Plungė pristatė, kaip toks “Gideono brolių” judėjimas atsirado pasaulyje, kokiais nuostatais vadovaujasi tarnaudami. Būrio prezidentas informavo, kad asociacija yra bažnyčios “ilgoji ranka”, padedanti bažnyčioms platinti Naujuosius Testamentus valstybinėse ir privačiose įstaigose. Lietuvoje tokie Gideono brolių būriai atsirado 1992 m. Jie veikė ir tebeveikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Kad toks būrys atsirastų Šiauliuose, buvo ilgai meldžiamasi. Šiandien šeši broliai iš bažnyčios “Tiesos žodis” ir Laisvųjų krikščionių bendruomenės pasiryžę aplankyti Šiaulių miesto tardymo izoliatorių, mokyklas, ligonines, viešbučius, karines bazes. Praėjusiais metais tokiose įstaigose išdalinta 7000 Naujojo Testamento egzempliorių.

Tikintieji buvo kviečiami aukoti šios asociacijos veiklai – Gideonų Naujųjų Testamentų lietuvių kalba leidybai – misijai plėtoti. Surinkta suma siekė 415 eurų. Visa ji buvo įteikta asociacijos Šiaulių būrio prezidentui.

Bažnyčios “Tiesos žodis” pastorė Anželika Krikštaponienė prieš pamokslą informavo, jog šiandienos pamoksle skambėsianti žinia bus tęsinys bendruomenei dėstomų minčių apie mūsų, tikinčiųjų, viziją ir misiją. Šiais metais mūsų bažnyčia švęs 25 – erių metų sukaktį, todėl šių metų pamokslai liečia esminius bendruomenės klausimus. Krikščioniškų bendruomenių vadovai pageidavo, kad ekumeninių pamaldų, vykstančių bažnyčioje “Tiesos žodis”, pagrindinis pamokslas būtų tas, kurį pastorė Anželika pamokslautų įprasto bendruomenės susirinkimo metu. Skelbiama žinia rėmėsi ištrauka iš Mato evangelijos 10 skyriaus 7-16. Pastorė dalinosi savo įžvalgomis ir tikino, jog Jėzaus misija turi savo išskirtinius bruožus:

1) ji yra dovanojanti – 8 eilutė: Gydykite ligonius, apvalykite raupsuotuosius, prikelkite mirusius, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!;

2) laisva, neapsunkinta, pasikliaujanti Dievu – 9-10 eilutės: Neimkite nei aukso, nei sidabro, nei variokų į savo juostas; nei kelionmaišio, nei dviejų tunikų, nei sandalų, nei lazdos, nes darbininkas vertas savo valgio, Luko 21,34: Saugokitės, kad jūsų širdys nebūtų apsunkintos nesaikingumo, girtavimo ir gyvenimo rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. – širdį, tikinčiojo misiją, tarnystę apsunkina žemiški dalykai: pasaulio rūpesčiai, kas Šventajame Rašte vadinama erškėčiais, bei turtų apgaulė;

3) taikinga – 12-13 eilutės: Įeidami į namus, pasveikinkite juos. Ir jeigu namai bus verti, teateinie jiems jūsų ramybė. O jeigu nebus verti – jūsų ramybė tesugrįžta jums. Žodis “ramybė” šioje ištraukoje graikų kalboje skamba “eirene” ir reiškia švelnumą, ramybę, draugiškumą, harmoningą bendravimą, laisvę nuo priekabiavimo.

Pamokslą pastorė pabaigė kvietimu linkėti vieni kitiems ramybės ir malda už visas krikščionių bažnyčias Šiauliuose, ekumeninės tarnystės tolimesnę plėtrą ir Bažnyčios misiją pasaulyje.

Baigiantis pamaldoms visi tikintieji buvo kviečiami pabendrauti mažojoje Polifonijos salėje, kur jų laukė karšta kava, arbata, bandelės, pyragėliai ir saldainiai.

Džiaugėmės matydami savo brolius ir seses iš kitų bendruomenių. Jų tikėjimas, buvimas stiprina, guodžia ir džiugina. Širdis pilna dėkingumo Dievui, kad Jis neleidžia mums atitolti vienam nuo kito, susvetimėti. Ačiū Jam už vienybę, meilės, draugystės, taikos ryšius.

Rūta Tumulienė

Pamokslo įrašas


[divider type=”double “]
Tarptautinės Gideonų Asociacijos Šiaulių būrio vadovas Darius Plungė dėkoja už ekumeninių pamaldų metu surinktas lėšas ir persiunčia mums Asociacijos prezidento padėką.

Padėka

Tarptautinės Gideonų Asociacijos Šiaulių būrio vadovas Darius Plungė dėkoja už ekumeninių pamaldų metu surinktas lėšas ir persiunčia mums Asociacijos prezidento padėką.

Posted by Šiaulių bažnyčia "Tiesos žodis" on 2016 m. vasario 1 d.

[/vc_column][/vc_row]