[vc_row][vc_column width=”1/1″]Gegužės mėnuo apstus įvairių švenčių ir įvykių: pirmasis mėnesio sekmadienis – Motinos diena, gegužės 24 d. – Sekminės, o 29-31 d. vyks bendrijos pastorių šeimų išvyka.

Melskime:

Už visas vietinės bažnyčios, bendrijos ir tautos mamas, kad jos, gavusios motinystės dovaną iš Dievo, patirtų šio stebuklo džiaugsmą, viltį ir paguodą. Tegul jaunoms mamoms nepritrūksta jėgų ir drąsos auginti savo vaikučius sumaniai, su meile, kantriai, oriai ir dievotai. Tavo motina buvo liūtė, gulinti tarp liūtų! Ji tarp liūtų užaugino savo jauniklius (Ez 19, 2). O vyresnės moterys tesidžiaugia jau subrendusiu motinystės vaisiumi – užaugusiais vaikais, savo vaikaičiais ir provaikaičiais. Tavo motina buvo kaip vynmedis, pasodintas prie vandens, gausus šakelių ir vaisių (Ez 19, 10).

Už Šventosios Dvasios veikimą bažnyčiose, kad Ji pripildytų bažnyčias ir įkvėptų dvasinį tikinčiųjų atsinaujinimą, kaip buvo per Sekmines, kai Dvasia nužengė ant kiekvieno kūno. Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais <…>  lig pat žemės pakraščių (Apd 1, 8). Kad visų trijų regionų (Vilniaus, Kauno ir Šiaulių) bažnyčios statydintųsi ir augtų globojamos Šventosios Dvasios: Tuo tarpu bažnyčios visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugėsi ramybe, statydinosi ir augo, gyvendamos su Viešpaties baime ir guodžiamos Šventosios Dvasios (Apd 9, 31).

Už visus bendrijos pastorius, vadovus ir vyresniuosius, kad Viešpaties atgaivinti ir sustiprinti jie ganytų jiems patikėtą kaimenę noriai, uoliai ir sekdami Kristaus ganytojišku pavyzdžiu. Ganykite pas jus esančią Dievo kaimenę, prižiūrėdami ją ne iš prievartos, bet noriai, ne dėl nešvaraus pelno, bet uoliai, ne kaip viešpataujantys jums patikėtiems, bet būdami pavyzdžiu kaimenei (1 Pt 5, 2).

Pastorė Anželika[/vc_column][/vc_row]