Įvyko daugiaspalvė krikščionių Vienybės šventė Šiauliuose

2020 22 sausio | Įvykiai

Sausio 18 d. Šiaulių bažnyčios, katalikų ir evangelinių bažnyčių tikintieji, šventė krikščionių šventę „ESAME VIENA“. Visi pradėjo Krikščionių vienybės maldos savaitę (18 -25 d.) malda, šlovinimu, pamaldomis ir bendryste, kuri trūko net dvylika valandų be sustojimų. Tai ilgesnės dvasinės, ekumenininės kelionės pavyzdys, kuomet skirtingų bažnyčių tikintieji drauge puoselėjo atidumą, draugiškumą, pagarbumą vieni kitiems ir pasikeisdami tarnavo.

Nuo 9 val. ryto iki 21 val. vakaro, Šiaulių pastoraciniame centre, skambėjo giesmės, maldos, intencijos, Šventojo Rašto studijos, vyko betarpiškas tikinčiųjų bendravimas bei buvo sukurtas visų dylavusiųjų bendras paveikslas „Broliškos rankos“ (idėjos autorius, pakvietęs įgyvendinti vizualizaciją, menininkas, Šiaulių m. savivaldybės tarybos narys Gediminas Beržinis).

Per patį vidurdienį įvyko Šventojo Rašto studija – „Biblinio teksto naratyvas: Pranašai“. Lektorius kun. Algirdas Akelaitis, vedęs dvi paskaitas, pabrėžė pranašiškos teologijos svarbą šiandienos Bažnyčioje, nes pranašas mąsto, ne apie ateitį, bet apie tai, ko Dievas nori iš tikėjimo bendrijos šiandien. Pranašiška teologija apreiškia Dievo valią į einamus įvykius. Rašte ir kiekvienos kartos tikėjimo bendrijoje pranašai reflektuoja Dievo mintį ir interpretuoja esamoje situacijoje.

Pavakarę įvyko dvejos ekumeninės pamaldos, kurių metu Šiaulių tikintiesiems buvo pristatyta šių metų pasaulinė Vienybės savaitės tema: „Su mumis elgėsi labai draugiškai“ (Apd 28, 2). Medžiagą ruošė Maltos ir Gozo krikščionių bažnyčių ekumeninė grupė – Christians Together in Malta. Pasak tradicijos, pagonių apaštalas Paulius pasiekė Maltos krantus 60 – aisiais metais. Apaštalų darbuose 27 ir 28 skyriuose yra pateiktas nuotykingas pasakojimas paženklintas Dievo Apvaizdos darbu, kai po ilgos audros prie Maltos krantų priartėjo sudužęs laivas, ant kurio denio buvo apaštalas Paulius ir 276 žmonės. Jiems visiems pavyko išsigelbėti, kaip išpranašavo apaštalas Paulius, ir pasiekti salos krantus. Šis tekstas pažymi krikščionybės pradžią Maltoje. Išsigelbėjusiems iš audros, maltiečiai parodė gilų svetingumą ir draugiškumą, o jų tarpe atsidūręs apaštalas Paulius išgydė daugelį. Svetingumas, draugiškumas – labai reikalingos dorybės siekiant krikščionių vienybės. Šios nuostatos kviečia tikinčiuosius būti draugiškiems stokojančių, bendrakeleivių, kitų bažnyčių tikinčiųjų ir svetimtaučių atžvilgiu. Kaip Kristus mokė, meilė pasirodo ne tame, jog esame svetingi saviems, nors tai irgi svarbu, bet ir tuo, kad su meile priimame žmones, kurie nėra tos pačios kalbos, kultūros ar tikėjimo kaip mes. Nors dviejų tūkstantmečių Bažnyčios istorijoje būta daug konfesinių, etninių konfliktų ir skriaudų, tačiau visos žaizdos gyja švelnioje draugiškumo, o ne priešiškumo atmosferoje.

Ekumeninėse pamaldose tikinčiuosius sveikino, meldėsi, skaitė Šventąjį Raštą, skelbė žodį ir tarnavo Šiaulių katalikų vyskupijos vysk. Eugenijus Bartulis, Šešuolių katalikų parapijos kun. Vidas Bernardas Sajeta, Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorė Anželika Krikštaponienė, Lietuvos Biblijos Draugijos ir Laisvųjų krikščionių bažnyčios atstovas Vitoldas Balčiūnas, evangelinio tikėjimo bažnyčios vadovas Vladimiras Karpovas. Šventėje giesmes atliko ir vieni kitus keitė giedojimo grandyje įvairios bažnyčių ir bendruomenių šlovinimo grupės: Veiklių žmonių bendrijos, bažnyčios „Tiesos žodis“ ir Šešuolių bažnyčios šlovintojai, taip pat ekumeninė šlovinimo grupė, grupės „Sacra“ ir „4U“ atlikėjai.

Šiauliuose vyrauja savitas ekumeninio bendravimo mikroklimatas, tad ir ekumeninė Vienybės savaitės šventė tapo traukos centru, kuriame buvo sulaukti svečiai iš kitų Lietuvos miestų: Radviliškio, Tauragės, Naujosios Akmenės, Jonavos, Molėtų, Kauno, Šešuolių, Palemono, Vilniaus.

Krikščionys iš skirtingų bažnyčių bei miestų artimai bendravo, svetingai priėmė vieni kitus ir mokėsi išsilaisvinti nuo visko – praeities klaidų, nepasitikėjimo ir įžeidimų – kas trukdo ekumeninei kelionei, kad visi krikščionys būtų vieninga šeima gebanti liudyti tiesą meilėje.

Jėzus meldė: „Aš juose ir Tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę, ir pasaulis pažintų, jog Tu mane siuntei ir pamilai juos taip, kaip myli mane“ (Jn 17, 21)

Pastorė Anželika Krikštapnienė

[gs-fb-comments]