Linkėjimai IŠ NAMŲ Į NAMUS

2020 12 gegužės | Fotoreportažai, Įvykiai

MAŽI MEILĖS DARBAI AUGINA DIDELĮ MEDĮ 🌳❤😍 Dėkojame visiems parašiusiems linkėjimus bažnyčiai ❤❤❤ Jūs esate šaunūs! 🤩👈👍 Mylime jus, brangieji! 😍😍😍 😇😇😇
Visų pirma linkime bažnyčiai išlikti vienybėje ir Dievo artume. Taipogi linkime atgaivos, nepaisant esamos situacijos, ir tikėjimo. Tikime, kad jau visai netrukus vėl visi susitiksime ir galėsime apkabinti kiekvieną mūsų didelės šeimos narį! ❤🤗☀ (Andrius ir Sandra)
Palaikykime vienas kitą. 😍💪🤗 (Rolandas ir Jurgita)
„Palaimintas žmogus, kuris randa stiprybę Tavyje, kuris yra keleivis savo širdy.“ (Ps 84, 5)
Keliaukime su Juo, pasitikėkime Juo ir būkime dėkingi Jam. 😇😍🌸 (Gražina)
Mylime jus! Apkabiname. Pasiilgome. 🤗😍👍 (Mindaugas ir Kristina)
Linkiu mums, brangieji, kad šiuo sudėtingu visam pasauliui laiku mes nepanikuotume, o visuotiniame neramume turėtume Dievo ramybę, kurios šis nerimastingas pasaulis neturi. Apie viruso plitimą kalba visi: ir medijos, ir aplinkiniai, net mažiausi vaikučiai žino, kas tai ir kaip reikia saugotis. Laikykimės visų saugos priemonių, bet nepamirškime, kad nėra vidinės „saugesnės kaukės“ kaip tikėjimas, kurį mes turime. Neatitolkime nuo Gerojo Dievo, o dar labiau artėkime prie Jo. Jis yra stipriausia ir patikimiausia apsauga visur ir visada. „Kadangi tu išlaikei mano kantrybės žodį, tai ir Aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai.“ (Apr 3,10)
Saugokime širdyse Dievo žodį, kuris atneša mums apsaugą. Tegul mūsų tikėjimas,
kaip virusas gerąja prasme, „užkrečia“ daugelį pasitikėti mūsų Gelbėtoju ir Viešpačiu, kuris yra visko Nugalėtojas! Su didžiule meile! ❤🌺😇 (Ala)
Linkime bažnyčiai būti Dievo paguostai ir sustiprintai, nes “Dievas, kuris sutvėrė žemę, niekada nepailsta ir nepavargsta… Jis duoda pavargusiam jėgų ir bejėgį atgaivina” (Ps 40, 28-29). 😍💦💝 (Aras ir Gitana)
Sveiki, lai Dievo malonė ir jo gerumas apsupa jus visus. Būkite palaiminti ir mylimi, nes tik Dievo meilė veda mus į gilesį Jo pažinimą. Dėkoju Dievui, kad esate ir dalinatės ta išmintimi, kurios dažną kartą trūksta mums. Noriu baigti vysk. Bougaud žodžiais: “Jei nori į šią šventyklą įeiti, palik protą ir atsinešk širdį. Palik genijų ir mokslą, ir atsinešk savo meilę. Nesibelsk į duris sakydamas: “Aš noriu matyti”, — bet sakyk: “Aš noriu mylėti”…💕😍🌺 (Lina iš Liverpulio)
Labas, broliai ir sesės Kristuje, čia aš su savo mažuoju draugu siunčiu jums nuoširdų palinkėjimą. Kad ir kokios negandos siautėtų aplink mus ir bandytų išblaškyti kaimenę, linkiu priešakyje nepamesti vienintelio mūsų Ganytojo, Jėzaus Kristaus, kuris nuves mus į žaliuojančias ganyklas. Nepaliks nė vienos avies paklydusios. 🐑😍❤ (Artūras)
Su Meile, linkejimai iš Londono! ❤😍🤗 (Viktoras ir Viola)
„Kelkis ir šviesk, Jeruzale, nes tavo šviesa ateina ir Viešpaties šlovė tau šviečia. Štai tamsa padengs žemę ir tautas, bet Viešpats pakils virš tavęs ir Jo šlovė bus matoma tavyje. Tautos ir karaliai ateis prie tavo šviesos spindesio. Pakelk savo akis ir apsižvalgyk aplinkui!“ Iz 60, 1-4.
Ačiū, kad esate. ❤😇🌷 (Asta)
Brangieji, siunčiame ir mes savo šilčiausius linkėjimus. Tegul pasaulis tampa mažas, o širdys didelės. Linkėjimai iš Uppsalos. ❤😍🤗 (Jandra ir Bernardas)
Labai graži idėja perduoti linkėjimus, meilę ir padrąsinimą vieni kitiems pasaulinės pandemijos metu. Myliu savo bažnyčią, kurioje užaugau. Labai gerbiu Jūsų visų darbą, triūsą ir tarnystę, kurią ilgus metus atliekate Lietuvoje. Būkime vieningi! 🌺❤🤩 (Akvilė)
Greičiausiai mes grįšime prie to pačio gyvenimo ritmo ir tempo, bet kažkur giliai bus supratimas, kad viskas yra trapiau nei atrodo. Šiame laike nepraraskime džiugesio ir vilties Dieve, nes tai tikrai turime. Šilčiausi linkėjimai mūsų mielai bažnyčiai! 😍👋❤ (Linas ir Daura)
Ši bažnyčia yra mano dvasiniai namai, vieta, kurioje aš susipažinau su Dievu, ir kur mane Jis atvedė pašaukęs iš pasaulio. Ši bendruomenė man yra pirmoji dvasinė šeima, todėl jus prisimenu savo maldose ir nešioju širdyje meilę jums. Palinkėsiu būti meilės nešėjais, tokiais palaimintais tame, jog aplinkiniai būtų pasotinti meile per jus ir šlovintų Kristų! ❤️🙌😍 (Dovydas)
Kiekvieno žmogaus nerimo audrą nuramina tikėjimas. Lygiai taip, kaip susirgus nemiegama naktimis ir nerimaujama tol, kol daktaras paskiria vaistų ir patikima, kad, va pagaliau, nebėra ko nerimauti, vaistai tikrai padės. Arba, kai ištisas savaites vyrauja sausra, ir žemdirbiai pergyvena dėl savo ūkių, bet staiga pamato geras orų prognozes, kad artimiausiu laiku lis, nerimas dingsta akimirksniu. Taip linkiu mums visiems tikėti, kad bet kokia beviltiška ir nerami situacija bus įveikta. Viešpats tikrai sutvarkys! Jam būsime dėkingi. Juk Jam kiekvienas iš mūsų esame unikalus ir nepakartojamas Jo kūrinys, ne masinės, fabrikinės gamybos, o vienintelis, tas, dėl kurio Viešpats padarys viską, kad mes būtume laimingi!
Mėgaukimės šiuo laikotarpiu, džiaukimės sulėtinę tempą, kas leidžia mūsų kūnams persikrauti. Tai laikas, kuris suartina šeimas, suteikia džiaugsmo vaikams matyti savo tėvus ir jausti jų artumą kiekvieną akimirką.
Tad ir toliau tegul mūsų bažnyčia būna vieninga, tikinti ir besišypsanti, ta, kuriai jokie neramumai nesukliudys skelbti Dievo žodį. 😍😇🌼 (Deimantė)
Mielieji, tikiuosi, kad ši pasaulinė pandemija dar labiau priartino mus prie mūsų sielos Ganytojo. Mes atskirti nuo vienas kito, bet neatskirti nuo Jo. Niekas negali atskirti mūsų nuo Jo meilės. Dabar yra laikas stiprinti savo ryšį su Juo, bet taip pat pasinaudoti visom sukurtom technologinėm priemonėm ir išnaudoti visas galimybes stiprinant mūsų bendruomenės tarpusavio ryšį. Tu gali išmokti tas technologijas valdyti savo naudai, bendrystei su brangiu broliu ir sese palaikyti. Taigi – pirmyn!
Pamatykime – aplinkui daug pagalbos! Nesakykime „O, man tai nepatinka!“ Dabar yra laikas tai įvaldyti.
Nepasiduokime apatijai, nusivylimui. Visi mokomės prisitaikyti prie visai kitokių gyvenimo sąlygų. Nelikime nuošaly! Patys save ištraukime iš ten. ❤👍✌ (Rūta ir Gintautas)
Kad ir kokios audros mus vėtytų, Jėzus visada su mumis valtyje. Kaip mano jaunesnysis sūnus sako “we always can trust Jesus” (mes visada galime pasitikėti Jėzumi). Būkime atviri Dievui, kaip niekada šiandien ieškokime Jo artumo ❤😍🌼 (Tania)
Pažvelk, maloningasis Tėve, į mūsų šeimą, kurią esi atpirkęs švenčiausiu savo Sūnaus krauju ir apdovanojęs Šventosios Dvasios malonėmis.
Būk, Tu, mūsų Pagalba ir Vadas. Žadink mūsų širdyse meilę ir taiką, gink šalin pavydą ir piktą norą.
Padaryk, kad visi vienos širdies būtume ir vienu balsu šlovintume Tavo Šventąjį vardą.
Viešpatie, prašome Tavęs taikos ir ramybės mūsų bažnyčiai ir viso pasaulio žmonėms.
Amen. 🙏❤😍 (Irutė ir Žanas)
Linkime, kad visi sugrįžtume, iš po šios priverstinės pertraukos, nauja jėga, sužadintu tikėjimu, meile degančia širdimi Dievui ir artimui. 😍❤🙌 (Renatas ir Jolanta)
Linkiu sesėms ir broliams Kristuje neprarasti Dievo baimės savo kasdienybėje …Stiprybės ir ramybės visiems ❤️ (Inga)
Pasiilgome visų, laukiame – nesulaukiame, kada susitiksime. ❤🤝😇 (Jolanta ir Darius)
Broliai ir sesės, visiems linkiu meilės, stiprybės ir Dievo artumo, Jėzaus vardu! ❤💪🙏 (Laimonas)
Gyvendami šiandieninio karantino nuotaikomis nepamirškime, kad ne visada taip bus! Išmokime
gyventi, džiaugtis ir dėkoti šiandiena! Nepailskime vieni kitus mylėti, nes tik taip žmonėms galime parodyti Dievo meilę. ❤😍😇 (Jūratė ir Robertas)
Linkiu bažnyčiai tokiu sunkiu momentu nepalūžti, nesuabejoti Dievu, o dar labiau artintis prie Dievo ir patirti Jo meilę, būti vieningai bažnyčiai. 😇🙏❤ (Laima)
Te Dieviška palaima ir ramybė lydi mus visus. 😍🙌😇 (Akvile ir Irena)
Būkime švyturys paklydusiems dvasios keleiviams, būkime užuovėja pavargusioms širdims, būkime šaltinis ištroškusiems tiesos ir paguoda praradusiems viltį… Būkime kelias, tiesa ir gyvenimas kiekvienam tikinčiam ir kiekvienam trokštančiam išgelbėjimo! ❤☀😇 (Vytis)
Mes niekada nesame vieni. Jei ir visi mus paliktų, Viešpats pažadėjo niekada mūsų nepalikti! 🤲❤😇 (Vida ir Kęstas)
Linkiu, kad Dievas būtų kiekvieno iš mūsų gyvenimo centre ir, kad sektume Jo pėdomis. ❤🙏🌷 (Liana)
Karantinas – tai tikėjimo išbandymas, kaip mes tikime, gyvename nebūdami bažnyčioje, susitikimuose, artimame bendravime. Tegul mūsų tikėjimas būna tvirtas ir ryšys su Jėzumi nepradingsta. ❤🙏😇 (Žydrūnas ir Laima)
Ramybės ir išminties bažnyčiai naujai pamatant save ir einant Dievo rodomu keliu. 😍🌷🤗 (Lina)
Visų labai pasiilgome. Linkime pasitikėti Dievu, nebijoti, pasilikti su viltimi ir ramybe. Manome, kad greitai susitiksime! 🤗😍 (Vitalijus ir Jolanta)
Brangieji „bažnyčiokai“, noriu mums palinkėti Jokūbo laiško žodžiais: „Mano broliai (ir sesės), laikykite didžiausiu džiaugsmu, kai patenkate į visokius išbandymus, žinokite, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę, o ištvermė tesubręsta iki galo, kad būtume tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte…“ 😍🙏🙌 (Jok 1, 2-4) (Nijole)
Jeigu aš, kaip mama saugau savo vaiką, kaip labiau Viešpats rūpinasi kiekvienu. Bažnyčiai linkiu draugauti… O tai reiškia pasiteirauti, padėti, pabendrauti, o kartais patylėti… pasimelsti. 😍🙏🌺 (Sigita)
Пусть в это время ограниченний, каждое утро приходит обновление. Давайте не будем
здаваться, укрепляясь в Господе. „Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко
всем, призывающим Тебя.“ Пс 85, 5 ❤🙏😇 (Tadas ir Irina)
Galima įkalinti žmogų, bet, ką Dievas įdėjo į jo vidų, to niekas neatims ir to nepaslėpsi, nes tai trykšte trykšta iš jo širdies. ❤💦😍 (Ričardas)
Esame ATVIRA, AKTYVI ir ATSINAUJINANTI BAŽNYČIA pačiais įvairiausiais laikais. Šiame laikotarpyje gyvenkime su Dievu išmintingai ir budriai, mylėkime vieni kitus ir būkime mylimi, o taip pat drąsiai dalinkimės su kitais apie mumyse gyvenančią Viltį naujų technologijų pagalba. LAIKAS VISUOMET GERAS.
LABAI MYLIME JUS! 😍❤🤩 (Anželika ir Aidas)
MAŽI MEILĖS DARBAI AUGINA DIDELĮ MEDĮ 🌳❤😍
[gs-fb-comments]