Dvasinė refleksija. Rytą kreipiuosi į Tave ir laukiu (Ps 5)

2022 8 vasario | Pastorės žodis

Rytą Tu girdi mano balsą, Viešpatie, rytą kreipiuosi į Tave ir laukiu. (Ps 5, 3)

Dar auštant, anksti, anksti ryte Dovydas kreipiasi malda į Dievą, kuris yra Jo apsaugos skydas. Todėl ši psalmė vadinama ryto malda. Psalmistas savo gilaus maldingumo pavyzdžiu ragina kiekvieną tikintįjį kreiptis į Dievą nuo pat ryto. Mat ryto malda gerai nuteikia mus visai dienai, teikia vidinių jėgų susitikti su dienos iššūkiais, atsakomybėmis ir naštomis. Kiekvienai dienai reikia savo išminties, malonės ir Dievo gailestingumo.

Karalius Dovydas, savo aplinkoje apsuptas kėslingų pasalų ir melagingų aplinkinių padlaižiavimo veiksmų, šaukiasi Dievo pagalbos. Jis žino, kad Dievui žinomi visi žmonių pasirinkimai ir Jam negali patikti skleidžiančių visokį melą ar blogį keliai. Tam Jis nepritaria (Ps 5, 2, 4-6, 9-10 eil.):

Išklausyk mano šauksmą, mano Karaliau ir Dieve, nes Tau aš melsiuosi.
Tu ne toks esi, Dieve, kuriam nedorybė patiktų, ir pikta negyvens su Tavimi.
Pagyrūnai negali stovėti Tavo akivaizdoje. Tu nekenti visų, darančių neteisybę.
Tu sunaikini tuos, kurie kalba melą; Viešpats bjaurisi kraugeriu ir apgaviku.
Jų lūpose nėra teisybės, jų širdyje – nedorybė, jų gerklė – atviras kapas, jie pataikauja savo liežuviais.
Sunaikink juos, Dieve, tepražūna patys savo kėsluose. Dėl nesuskaitomų piktadarybių, atmesk juos, nes jie sukilo prieš Tave.

Visi psalmėje paminėti nusiskundimai, minimi paryškinti veiksmažodžiai apie Dievo požiūrį į nedorybę – Jam nedorybė nepatinka, pikta negyvena su Juo, Tu nekenti neteisybės, Viešpats bjaurisi melu ir kraujo praliejimu – vienareikšmiai parodo, kad Dievas absoliučiai nemėgsta pikta, Jam nepatinka visi nedori keliai. Dovydo dvasinė įžvalga apie veidmainystės nedorybę, primena Kristaus dvasią ir nuostatas veidmainių atžvilgiu, kurių išoriniam minios pataikavimui ir religiniam veidmainiškumui Jis skelbė vargą. (Mt 23 sk.) Tikram dvasingumui nėra nieko svarbiau, kaip tyras ir sąžiningas širdies nusistatymas, nesiekiant nei vieno apgauti ar pasinaudoti kitų padėtimi.

Todėl psalmistas prašo, kad Dievas jį saugotų nuo nedoros ir vestų teisumo keliais kasdien. Jis pagarbiai įsižiūri į Dievo gailestingumą Jo namuose – šventykloje:

Dėl didžio Tavo gailestingumo einu į Tavo buveinę; Tavęs bijodamas, žemai lenkiuosi šventyklos link. Viešpatie, vesk mane savo teisume dėl mano priešų. Nutiesk prieš mane Savo kelią. (Ps 5, 7-8)

Pabaigoje psalmistas nuoširdžiai gėrisi teisiu ir geru Dievu, kuris nuo pat ryto laimina ir teikia skydo prieglobstį kiekvienam Jo keliu einančiam tyraširdžiui – Tesidžiaugia visi, kurie Tavyje prieglobsčio ieško, tegul nuolat šaukia iš džiaugsmo, nes Tu apgini juos, tedžiūgauja Tavyje Tavo vardą mylintys. Tu, Viešpatie, laimini teisųjį, apsupi jį savo malone lyg skydu. (Ps 5, 11-12)

Deja, kasdienėse savo gyvenimo situacijose susiduriame ne tik su lengvais nesusipratimais, bet kartais ir sunkesnėmis situacijomis – galbūt kažkieno kėslais, noru pakenkti, apgauti, pasinaudoti. Kai einame per panašias situacijas, kuomet patiriame akivaizdų nesąžiningumą, galime melstis, kaip Dovydas, kad Dievas atidengtų klastingus sumanymus, o pačiam teiktų išminties spręsti mobingą ar negatyvų psichologinį spaudimą darbe, ekonominį išnaudojimą ar kitą neteisybę savo atžvilgiu. Kiekviena neteisybė turi būti atidengta, idant jai užkirstume kelią. Tai, kas apšviečiama, tampa šviesa, o tamsa pasitraukia. Panašiai rytmety saulės spinduliai nušviečia žemę, o viską dengę šešėliai pasitraukia. Tuomet apsišviečia visas vaizdas ir tampa akivaizdus, aiškus iki smulkiausių detalių. Nesitaikstykime su tamsa, bet verčiau ją apšvieskime, kad visiems gyventi būtų šviesiau, aiškiau.

Klausimai apmąstymams:

Ar mano gyvenime yra situacija, kurioje matau aiškią neteisybę? Kas tai? Kokia nedorybė? Asmeniniu lygiu, ar bendruomeniniu lygiu? Kaip aš galiu ją išspręsti? Kuo aš galiu prisidėti, kad neteisybės būtų mažiau?

Malda:

Viešpatie, Dieve, noriu pasilikti Tavo gailestingume, vaikščioti Tavo teisumo keliais per visas gyvenimo dienas. Padėk man pasilikti šviesoje ir prie nedorų darbų neprisidėti. Suteik, prašau, išminties, kaip išspręsti netinkamus sprendimus, ar veiksmus, esančius mano aplinkoje. Meldžiu, kad Tavo sąžiningumui, šviesai ir gerumui rastųsi vis daugiau vietos darbe, gyvenime, mano šalyje. Kas rytmetį šaukiuosi Tavo malonės ir teisumo, Viešpatie, mano Kristau. Amen.

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]