KRIKŠČIONIŲ MALDA UŽ TAIKĄ neramumų laikais

2022 3 kovo | Pastorės žodis

Aštuntąją karo Ukrainoje dieną, kuri pažymį antros savaitės pradžią, padedame įvairiais solidarumo darbais ir iniciatyvomis karo niokojamai tautai bei nerimastingai stebime įvykius. Šios didelės krizės akivaizdoje meldžiamės už tuos, kurie tiesiogiai kenčia karo baisumus ir padarinius. Kreipiamės į Dievą, kuris vienas yra tikrasis Taikos Kunigaikštis, kad gyvieji ir jau išėję anapilin rastų ramybę gerojo Dievo glėbyje.

KRIKŠČIONIŲ MALDA UŽ TAIKĄ mūsų nerimo laikais

O Dieve, ramybės Kūrėjau ir Davėjau,
pagal kurio atvaizdą ir panašumą kiekvienas iš mūsų buvo sukurtas
su žmogišku orumu, vertu pagarbos žemėje
ir skirtas amžinai šlovei,
Išgirsk šauksmą, kuris kyla iš kiekvieno šios trapios žemės kampelio,
iš mūsų žmonių šeimos, kurią drasko smurtinis konfliktas.

Suteik ramybę mūsų laikais, gerasis ir maloningas Dieve,
tą ramybę, kuri, kaip mums pasakė tavo sūnus Jėzus Kristus
ir kaip patyrėme šiomis dienomis,
yra taika, kurios pasaulis negali duoti.

Suteik pasaulio lyderiams išminties
pamatyti bendrą žmoniją už rasės, religijos ir tautos ribų, kuri mus visus daro Tavo vaikais,
bei broliais, seserimis vieni kitiems.

Tiems, kurie paėmė ginklą iš pykčio, kerštingo revanšizmo
ar net teisingumo reikale
suteiki atsivertimo malonę į taikų dialogo kelią
ir konstruktyvų bendradarbiavimą.

Nekaltam, gyvenančiam karo ir teroro šešėlyje,
ypač išsigandusiems vaikams,
būk prieglobsčiu ir stiprybe, jų priebėga ir viltimi.

Ir tiems, kurie jau neteko gyvybės,
kaip žmonių žiaurumo ir brutalaus karo aukos,
plačiai išskleiski Savo rankas ir visus juos apkabink
Savo užuojautos, išgydymo ir amžinojo gyvenimo glėbyje.
AMEN

Autorius Peter J. Scagnelli

***

A Christian Prayer for Peace in Our Time

O God, author and giver of peace,
in whose image and likeness each of us has been created
with a human dignity worthy of respect on earth
and destined for eternal glory,
Listen to the cry that rises from every corner of this fragile earth,
from our human family torn by violent conflict:

Give peace in our time, O good and gracious God,
that peace which, as your son Jesus Christ told us
and as we have experienced in these days,
is a peace which the world cannot give.

To world leaders grant the wisdom
to see beyond the boundaries of race, religion, and nation
to that common humanity that makes us all your children
and brothers and sisters to one another.

To those who have taken up arms in anger or revenge
or even in the cause of justice
grant the grace of conversion to the path of peaceful dialogue
and constructive collaboration.

To the innocent who live in the shadow of war and terror,
especially the frightened children,
be a shelter and strength, their haven and hope.

And to those who have already lost their lives
as victims of human cruelty and chemical warfare,
open wide your arms and enfold them all
in the embrace of your compassion, healing, and everlasting life.
AMEN

Author Peter J. Scagnelli

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]