MALDA karo metu už bažnyčių misiją

2022 9 kovo | Pastorės žodis

Keturioliktoji karo Ukrainoje diena. Lygiai dvi savaitės vyksta grobikiškas, kraugeriškas karas prieš demokratinę valstybę, kuri nepalaužiamai kaunasi už laisvės vertybes: sąžinės, žodžio, tikėjimo, kūrybos, mokslo, verslumo, privačios nuosavybės, kelionių laisvę.

Agresoriaus kariauna jau keturiolika dienų bombarduoja miestus, gyvenamuosius kvartalus, ligonines, darželius, bažnyčias. Vakarų visuomenės proaktyviai palaiko kovojančius už laisvę, kenčiančius civilius Ukrainos žmones, priima didžiausią po Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių srautą į Europą. Bažnyčios taip pat turi savo misiją karo laikotarpiu. Šiandien mūsų malda už visas Lietuvos, Europos ir pasaulio bažnyčias, jų misiją, kurios gali padėti Dievo duotomis dovanomis visuomenei šioje sudėtingoje ir nevienareikšmėje karinio kalapsio situacijoje. Krikščionys negali tylėti atviro blogio ir žmonių kančios akistatoje.

Kristus savo misiją pasaulyje apibūdina šiais žodžiais:
Viešpaties Dvasia ant manęs, nes Jis patepė mane skelbti Gerąją naujieną vargšams, pasiuntė mane gydyti tų, kurių širdys sudužusios, skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti maloningųjų Viešpaties metų. (Lk 4, 14)

Malda karo metu už bažnyčių misiją

Mūsų Viešpatie,
pakelk ir sutelk savo Bažnyčią misijai,
kad šios krizės ir karo metu
viską, ką darome ir sakome,
atspindėtume Kristaus dvasią bei Jo evangeliją.
nepriklausomai, kur gyvename,
arti ar toli nuo karo zonos,
mieste, miestelyje ar kaime,
pasiturinčioje ar nepritekliaus šalyje.

Įgalink mus nešti tiesą apgautiesiems
akliesiems – regėjimo,
teikti paguodos vargšams,
gydyti sudužusias ir suspaustas širdis,
guosti liūdinčius ir gedinčius
skelbti belaisviams išvadavimo,
atlikti taikdarišką tarnystę tarp skirtingų grupių,
atskleisti atperkamąją ir apvalančiają
Kristaus auką visiems žmonėms,
nes Tu nori, kad visi būtų išgelbėti.

Padėk mums visiems būti šviesos vaikais,
kad paguostume žmones tikra viltimi,
stiprintume Dvasia ir tikėjimo žodžiu
nerimaujančius bei kenčiančius
visuomenės narius.
Tegul kiekviena bažnyčia praturtina pasaulį
jai suteiktu pašaukimu, dovanų įvairumu, dosnumu
bei tarpusavio maldos bei vienybės Dvasia.

Laimink ir saugok bažnyčių ganytojus,
visus tarnautojus ir tikinčiuosius,
sprendžiančius humanitarinius poreikius
ir teikiančius pagalbą kitiems,
kapelionus, kurie tiesiogiai tarnauja kariams.
Suteik visiems uolumo, kruopštumo ir ryžto
atliekant savo pareigas ir tarnystę.
Prašome per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen

A.K. (ramios lankos)

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]