Meldžiamės, kad miesto bažnyčios būtų globalios

2022 10 gruodžio | Pastorės žodis

Nuolat melsdamiesi už jus, dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, nes girdime apie jūsų tikėjimą Kristumi Jėzumi ir jūsų meilę visiems šventiesiems dėl vilties, kuri jums paruošta danguje.
Apie ją jūs esate girdėję Evangelijos tiesos žodyje, kuris pasiekė jus ir panašiai kaip visame pasaulyje, taip ir pas jus neša vaisių ir auga nuo tos dienos, kada išgirdote ir pažinote Dievo malonę tiesoje. To jūs išmokote iš mūsų mylimojo bendradarbio Epafro, kuris jums yra ištikimas Kristaus tarnas. 8. Jis ir davė žinią mums apie jūsų meilę Dvasioje. (Kol 1, 3-8)

Viso Advento laiku melsimės teminėmis maldomis už savo miesto bažnyčias. Tai darysime sekmadienio pamaldose, tęsime maldas antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Šios trečios Advento savaitės (gruodžio 11 d. – 17 d.) maldos tema – MELDŽIAMĖS, KAD MIESTO BAŽNYČIOS BŪTŲ GLOBALIOS.

Visos pasaulio tautos yra Dievo. Lietuva taip pat. Kiekviena šalis turi savo charakterį ir ypatybes. Dievo troškimas išreikštas Kristuje, kad visos šalys, tautos, gentys ir tautinės grupės išgirstų Gerąją malonės Evangeliją ir taptų Jo mokiniais. Bažnyčios yra šio globalaus darbo išminties, meilės, gailestingumo ir kantrybės įrankiai. Svarbu, kad Viešpats vestų bažnyčias šios misijos keliu ir suteiktų reikiamų joms savybių bei instrumentų. Bažnyčios istorija liudija, kad misijai padarė didžiausią įtaką tikinčiųjų migravimas iš vienos vietos į kitą, iš miesto į miestą, iš šalies į šalį.

Melskimės:

  • Dėkojame už visus, kurie įtikėjo ir pradėjo tarnystę mūsų mieste, o dabar yra išvykę po visą pasaulį, kur skelbia Evangeliją. Meldžiame, kad ji ištikimai būtų skelbiama, ten, kur yra mūsų tikintieji, krikščionys.
  • Meldžiamės už bažnyčias, misijas, visus tarnus palaikančius tarpusavio ryšius su savo bažnyčiomis: Gideoniečius, Agape, esančias bažnyčias emigracijoje, visus tanrus, kurie ištikimi Evangelijai ir palaiko ryšius su savo bažnyčiomis.
  • Meldžiamės, už kitų šalių tikinčiuosius, emigrantus, pabėgėlius, kad jungtųsi prie miesto bažnyčių ir augintų Evangelijos vaisių ir skelbtų Gerąją Naujieną tarp savo tautiečių. O vėliau plėstų sklaidą dar toliau.
  • Meldžiamės, kad mūsų ir kitos bažnyčios augtų dievotumu ir skaičiumi, įsitraukdamos į pasaulinę misiją. Tegul Dievo malonė formuoja bažnyčių atvirumą tautoms, skirtingų kultūrų žmonėms, teformuoja tinkamą žinią jose.
  • Tegul Dievas toliau augina misionierius bažnyčiose. Dėkojame už visus jau esančius misionierius, kurie tarnauja skirtingose bažnyčiose ir misijose Lietuvoje bei kitose tautose. Meldžiame, kad jie liktų ištikimi Dievui, Jo tautai ir pražuvusiems.

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

Array
[Fancy_Facebook_Comments]