Meldžiamės už miesto bažnyčių šventumą

2022 3 gruodžio | Pastorės žodis

Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, – tai jūsų sąmoningas tarnavimas.
Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia.
Iš man suteiktos malonės raginu kiekvieną nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, pagal kiekvienam Dievo duotąjį tikėjimo saiką.
Juk kaip viename kūne turime daug narių, bet ne visis nariai atlieka tą patį uždavinį, taip ir mūsų daugybė yra vienas kūnas Kristuje, o pavieniui vieni kitų nariai.
(Rom 12, 1-5)

Viso Advento laiku melsimės teminėmis maldomis už savo miesto bažnyčias. Tai darysime sekmadienio pamaldose, tęsime maldas antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Šios pirmos Advento savaitės (gruodžio  3 d. – 10 d.) maldos tema – MELDŽIAMĖS UŽ MIESTO BAŽNYČIŲ ŠVENTUMĄ.

Šventasis Raštas atskleidžia, kad Dievas yra šventas ir trokšta, kad Jo bažnyčia būtų šventa.
Deja, šiandien šventumas yra dažną kartą nesuprasta ir nederamai numenkinta vertybė. Krikščionys, bažnyčia esame pašaukti eiti šventėjimo keliu. Tai dvasinis ir dorovinis procesas. Būti šventa bažnyčia reiškia augti, kaip pasiaukojančiai, tarnaujančiai, nuolankiai bažnyčiai, persikeisti savo vidumi ir nuostatomis neimituoti nedorų (korumpuotų), negerų, neteisingų aplinkos vertybių, bet atsidavusiai ir pasišventusiai sekti Kristumi, nuolat panašėti į Jį. Tai ne žmogaus jėga pasiekiama, bet tai gali padaryti Dievas, kurio nuolankiai prašome, Savo galia. Jis padeda mus įveikti savo silpnybes, vaduoja iš nuodėmės.

Melskimės:

  • Kad šventas Dievas, kuris vienas be nuodėmės, padarytų savo bažnyčias panašias į Kristų, kad mus pašventintų Savo Dvasia ir skirtų Savo tarnystės darbui.
  • Prašome, kad krikščionys gebėtų eiti siauru Viešpaties keliu, palikę platų akių ir kūno geismų, turtų apgaulės, gyvenimo puikybės kelią, sektų Jėzaus meilės ir tarnavimo pavyzdžiu.
  • Melskime, kad krikščionys užsibrėžtų biblinius prioritetus švietime, kiekviename darbe ir savo gyvenime.
  • Prisiminkime savo maldose vieni kitus, melskimės, kad mes, bažnyčių nariai, kurie pašaukti pokyčiams, gyventume panašų gyvenimą į Kristaus išbandymuose ir džiaugsmuose.
  • Atgailaujame dėl savo ir kitų krikščionių puikybės, kuri skatina varžytis, skaldytis, puikuotis vieniems prieš kitus. Aprenk mus Savo nuolankumu, Dieve, kad vertintume vieni kitus ir kad nuolankiai skleistume Evangeliją.
  • Dėkojame už kiekvieną bažnyčią, bendruomenę mieste, kad visos skirtingos, apdovanotos įvairiomis dovanomis, kurios reikalingos mūsų miestui. Meldžiame, kad kiekvienas mūsų miesto krikščionis pasitelktų savo talentus skleisti Jėzaus garbei ir skatintų kitus daryti tą patį.

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

Array
[Fancy_Facebook_Comments]