Naujienos

Gyvenimo sraute…

Gyvenimo sraute, triukšme ar netikėtam liūdesy
Neužmirštas ir suprastas Dangaus esi.
R. Adomaitytė - Chabarina

Knygos pristatymas

Maloniai kviečiame į naujos knygos „Naujasis Testamentas. Evangelija pagal Matą. Evangelija pagal Morkų“ pristatymą balandžio 23 d. 14 val. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, Tilžės g. 186.

Pasitikėjimas ateina pamažu…

pasitikėjimas ateina pamažu
po žiedlapį praversim sielas
žaizda pasidengia dangaus raštu
per mus pasaulį gydo Dievas

D. Morozovaitė

Velykinis spektaklis

Velykų proga bažnyčios paaugliai ir jaunimas padovanojo tikintiesiems spektaklį „Atpirkėjas“. Jaunieji aktoriai talentingai ir išjaustai atliko atpirkimo dramos scenas. Spektaklį jaunimui paruošti padėjo jaunimo vadovai: Jūratė, Aleksandra ir Kirilas. 😍

KRISTUS PRISIKĖLĖ!

MIELIEJI,
SVEIKINU JUS SU MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMU!

Apmąstant Velykų savaitę. Šeštadienis –Tylos sabatas

Žydų sabatas prasideda penktadienį prieš 18 val., kai saulė nusileidžia. Evangelijos pasakoja, kad Jėzus, savo kančios penktadienį, atidavė dvasią dar neprasidėjus sabatui. Slaptas Jėzaus mokinys Juozapas iš Arimatėjos ir moterys paėmė Jo kūną nuo kryžiaus taip pat prieš sabatą ir paguldė naujame Juozapo kape. (Mt 27, 57-61, Mk 15, 43-47, Lk 23, 50-56, Jn 19, 38-42)

Apmąstant Velykų savaitę. Didysis Penktadienis – Atperkamosios aukos slėpinys

Didysis Penktadienis, arba anglosaksų šalyse dar vadinamas Geruoju penktadieniu (Good Friday), yra Kristaus pasijos ir kryžiaus mirties diena. Tą Paschos dieną, kaip buvo įprasta, aukštieji kunigai šventykloje aukojo atpirkimo avinėlį. Tai ilgaamžis Kristaus įvaizdis, išpranašautas Senojo Testamento pranašystėse apie Mesiją, aukaujantį savo gyvybę už žmonijos nuodėmę. Nuo vyriausiojo kunigo Kajafo “rankos”, t.y. jo pasakymu, Kristaus gyvybė buvo atiduota kryžiaus keliui: “Geriau, kad vienas žmogus mirtų už visą tautą…” (Jn 18, 14)

Vienas geriausių dalykų – matyti patenkintus žmones

Verbų sekmadienis - paskutinis sekmadienis prieš Šv. Velykas, daugelyje Europos šalių vadinamas Palmių sekmadieniu. Tai – Kristaus garbingo įžengimo į Jeruzalę prieš kančią prisiminimas.
Tą sekmadienį, balandžio 2 d., Šiaulių Polifonijos mažojoje salėje įvyko popietė ,,Nuo Venecijos iki Merkinės".

Page 2 of 36