Spalio mėnesį meldžiamės už jaunuomenę ir pedagogus mūsų mieste

2023 2 rugsėjo | Pastorės žodis

Vaikai, klausykite tėvo pamokymo. Būkite atidūs, kad įgytumėte supratimo. Aš duodu jums gerą pamokymą, neapleiskite mano įsakymo. Aš buvau tėvo sūnus, mylimas ir vienintelis motinos akyse. Jis mokė mane ir sakė: “Išlaikyk širdyje mano žodžius, laikykis mano įsakymų ir būsi gyvas. Įsigyk išminties, įsigyk supratimo. Neužmiršk mano burnos žodžių ir nenukrypk nuo jų. Neapleisk išminties, ir ji globos tave; mylėk ją ir ji saugos tave. (Pat 4, 1-6)

Spalio mėnesio maldos tema – MELDŽIAMĖS UŽ JAUNUOMENĘ IR PEDAGOGUS MŪSŲ MIESTE.

Džiaugiamės mūsų miesto šeimomis ir jaunuomene – vaikais, paaugliais, jaunimu, kuri auga, bręsta mūsų mieste. Kiekviena nauja karta yra miestų, tautos ir žmonijos ateitis, jos kokybė. Žinant, kad šiuo metu Lietuvoje gimstamumas mažėja, norime melstis už miesto ir tautos jaunų kartų nenutrūkstamą atsinaujinimą. Te Dievas laimina miestą jaunomis šeimomis ir naujomis vaikų gyvybėmis, kad mūsų tatuotoje būtų vertinama kiekviena užsimezgusi, gimusi ir auganti vaikų gyvybė, kad būtų šviesiai ugdoma šeimose, bažnyčiose, mokyklose ir kt. ugdymo įstaigose jaunuomenė.

Melskimės:

 • Dėkojame, Viešpatie, už kiekvieną mokytoją mūsų mieste, jų pasišventimą savo darbui ir jaunuomenės ugdymui.
 • Dieve, dėkojame Tau už prasidedantį naują sezoną paauglių klube “Sek manimi”. Meldžiame, kad jaunimas pažintų Tave ir sektu Tavo keliais.
 • Amžinasis Dieve, veik mūsų mieste ir gelbėk jaunuomenę Savo malonės jėga bei išganančio tikėjimo, gerumo, doros ir teisingumo galia.
 • Prašome, kad mūsų miesto kultūroje būtų branginama nauja, užsimezgusi gyvybė. Meldžiamės už visas besilaukiančias pažįstamas ir nepažįstamas mamytes.
 • Meldžiamės už mažus vaikus auginančias šeimas bažnyčioje ir mieste, kad jos susipažintų ir turėtų laiko bendrauti su kitomis šeimomis. Kad mamytės turėtų ar močiutės turėtų progų dalintis Gerąja naujiena mamų, moterų grupelėse, žaidimų aikštelėse, kavinėse, darželiuose ir pan. Dėkojame už vaikų tarnavimą bažnyčioje.
 • Meldžiamės už mokyklinio amžiaus vaikus ir jų tėvelius. Tegul tėveliai nenuleidžia rankų ir ugdo savo augančius vaikus, kaip pridera Viešpatyje. Pastiprink juos, Viešpatie, ir suteik visos savo išminties. Dėkojame už vaikų tarnavimą bažnyčioje.
 • Meldžiamės už vaikus, moksleivius, kurie tiki Viešpačiu Jėzumi, kad išmoktų gyventi dėl Jo ir Jam bei pasakotų apie Jį savo draugams mokykloje.
 • Meldžiamės už visus bažnyčios paauglius, jų tėvelius, kad Viešpats teiktų visiems išminties, kaip bendrauti ir likti ištikimiems tikėjimui šiame vaikų laikotarpyje.
 • Dėkojame už bažnyčioje esantį paauglių klubą “Sek Manimi”, paauglių, jaunimo namų grupeles, paauglių stovyklas, jaunimo stovyklas ir visus pasišvnetusius vadovus. Tegul jaunuomenės tarnystės auga ir klesti bažnyčioje.
 • Meldžiame, kad jaunuoliai krikščionys, studijuojantys ir dirbantys, nenusigręžtų nuo Kristaus, bet patyrę Dievo gerumą, išmintį, skelbtų Jo Evangeliją jaunimui, studijų draugams, Biblijos studijose, namų grupėse, kelionėse, skirtinguose renginiuose.
  Amen

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

[manual_related_posts]