Švęskime krikščionių vienybę drauge

2024 15 sausio | Įvykiai, Renginiai

Sausio 21 d. 14 val. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyks mūsų miesto bažnyčių Maldos už krikščionių vienybę ekumeninės pamaldos.

Tema: “Mylėk Viešpatį, savo Dievą <…>, o savo artimą kaip save patį.” (Lk 10, 27)

Programoje:

  • nuo 13.10 val. kava / arbata, bendros suneštinės vaišės,
  • nuo 13.45 val. skirtingų krikščionių bendruomenių ir ekumeninio choro “Sekminių miestas” atliekamos giesmės,
  • nuo 14.10 val. ekumeninės pamaldos,
  • laisvas bendravimas po pamaldų.

Šiais metais Maldos savaitės tekstu pasitelkiama Įstatymo mokytojo pokalbio su Jėzumi pagrindinė mintis, kas gi yra artimas kiekvienam žmogui – Lk 10, 25–37:

Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?“ Tas atsakė: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. Tai daryk, ir gyvensi“.

Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?“ Jėzus prabilo: „Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita puse kelio. Taip pat ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita kelio puse. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: ‘Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu’. Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas?“ Jis atsakė: „Tas, kuris parodė jam gailestingumą“.
Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip daryk!“

Gyvename pasaulyje neramiu laiku, kai vyksta karai, agresyvūs išpuoliai, smurto protrūkiai ne tik Tolimuose Rytuose, Afrikos kontinente, bet ir visai mūsų kaimynystėje – Ukrainos žemėje. Karai negailestingai niokoja, sužeidžia ir apiplėšia visuomenes, atveria kelią dar didesniam blogiui plisti: daugėja teroristinių išpuolių, nepaisomos žmogiškumo, teisės ir moralės normos, sugriaunamos kultūros, sveikatos, švietimo įstaigos ir bažnyčios. Tame suspaudimo laike bažnyčios ieško kasdienės maldos, socialinės tarnystės ir ekumeninės sanglaudos kelių, kad būtų patarnauta parblokštiems ir suspaustiems. Dievas yra Meilė, o “Kristaus meilė mus suburia į vienybę” (Paulinas Avilietis). Ji mus jungia į veiksnią vienybę, kai kartu galime nuveikti daugiau dėl “sužeisto artimo”. Jėzus tai kalbėjo Įstatymo mokytojui, bet taria ir mums šiandien: “Eik ir tu taip daryk”

Maloniai kviečiame visus!

Organizuoja Šiaulių ekumeninė grupė

Array